Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 5, rok 2006

Zeszyt 5 (1) 2006

Zawartość

WPŁYW LICZBY KONTROLNYCH POWIERZCHNI PRÓBNYCH NA DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW INWENTARYZACJI SYSTEMEM STATYSTYCZNO-MATEMATYCZNYM
Jan Banaś
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 05-12
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2006 full text
ODPŁYW WODY PO LEŚNYCH DROGACH STOKOWYCH
Janusz Gołąb, Robert Wańczyk, Bartłomiej Matusiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 13-25
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2006 full text
SUBIEKTYWNA OCENA ZMĘCZENIA ROBOTNIKÓW LEŚNYCH NA PODSTAWIE KWESTIONARIUSZA JAPOŃSKIEGO
Witold Grzywiński, Ryszard Hołota
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 37-37
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2006 full text
INICJACJA KULTUR IN VITRO SOSNY ZWYCZAJNEJ
Danuta Kulpa, Danuta Rzepka-Plevneš, Tomasz Dolat
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 39-45
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2006 full text
OCENA PRZYDATNOŚCI INDEKSU TROFIZMU GLEB (ITGL) ORAZ EKOLOGICZNYCH LICZB WSKAŹNIKOWYCH W DIAGNOZIE SIEDLISK NA WYROBISKU PO KOPALNI PIASKU PODSADZKOWEGO
Marcin Pietrzykowski, Wojciech Krzaklewski
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 47-56
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2006 full text
WPŁYW ŚLIWY DOMOWEJ (PRUNUS DOMESTICA L.) NA ROZWÓJ GRABU POSPOLITEGO (CARPINUS BETULUS L.)
Paweł Rutkowski, Irmina Maciejewska-Rutkowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 57-62
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2006 full text
ANALIZA WIELOCZYNNIKOWA WPŁYWU PARAMETRÓW STANU TECHNICZNEGO PILARKI SPALINOWEJ ORAZ PRZERZYNKI DREWNA NA WIELKOŚĆ EMITOWANYCH PRZEZ NIĄ DRGAŃ
Jan Skarżyński, Krzysztof Wójcik
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 63-72
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2006 full text
WYDATEK ENERGETYCZNY PRACOWNIKÓW TRZEBIEŻY PÓŹNEJ W GÓRSKICH DRZEWOSTANACH ŚWIERKOWYCH
Janusz M. Sowa, Krzysztof Leszczyński, Grzegorz Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 73-80
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_1_2006 full text
NAJCENNIEJSZE ROŚLINY DRZEWIASTE LEŚNICTWA GORAJ (NADLEŚNICTWO KRUCZ, RDLP PIŁA)
Adam Szukała, Bartosz Kolenda, Dorota Wrońska-Pilarek, Maciej Strawa
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 81-90
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_1_2006 full text
STAN ZDROWOTNY ZAGROŻONYCH ZAMIERANIEM DRZEWOSTANÓW DĘBOWYCH W POLSCE
Stefan Tarasiuk, Andrzej Szczepkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 91-106
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_1_2006 full text
ROŚLINY NACZYNIOWE WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO GRODZISKA „POGANKA” KOŁO WABCZA NA ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ
Dorota Wrońska-Pilarek, Andrzej M. Jagodziński, Anna Sigiel
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 107-122
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_1_2006 full text
JAKOŚĆ SARNY EUROPEJSKIEJ (CAPREOLUS C. CAPREOLUS L.) ORAZ OCENA ZABIEGÓW HODOWLANO-ŁOWIECKICH REALIZOWANYCH W JEJ POPULACJI W NADLEŚNICTWACH POŁOŻONYCH W OKRĘGU OLSZTYŃSKIM PZŁ
Dariusz Zalewski, Agnieszka Mrozek
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 123-133
abstrakt nr 12 abstraktpdf 12_1_2006 full text
POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE DRAPIEŻNIKÓW NA POPULACJE ZAJĄCA ORAZ PTACTWA GNIEŻDŻĄCEGO SIĘ NA ZIEMI W ŁOWISKACH WARMII I MAZUR
Dariusz Zalewski, Marta Sarnowska, Stanisław Szypowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 135-144
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_1_2006 full text
SKUTECZNOŚĆ SEPARACYJNA APRETUROWANYCH HYDROFOBOWO WŁÓKNIN FILTRACYJNYCH WOBEC PYŁÓW DRZEWNYCH
Stanisław Dolny, Tomasz Rogoziński
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 145-153
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_1_2006 full text
WŁAŚCIWOŚCI PŁYT WIÓROWYCH ZAKLEJANYCH ŻYWICĄ FENOLOWO-FORMALDEHYDOWĄ MODYFIKOWANĄ ESTRAMI CZĘŚĆ C. WPŁYW RODZAJU ALKOHOLU TWORZĄCEGO ESTER NA MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA TEMPERATURY PRASOWANIA PŁYT
Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 155-161
abstrakt nr 15 abstraktpdf 15_1_2006 full text
ZASTOSOWANIE MAKULATURY W PRODUKCJI PŁYT WIÓROWYCH
Danuta Nicewicz, Jerzy Pawlicki, Piotr Borysiuk, Aleksander Zado
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 163-171
abstrakt nr 16 abstraktpdf 16_1_2006 full text
DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA PASOWANIA POŁĄCZENIA CZOPOWEGO USTALONA NA PODSTAWIE ROZRZUTU WYMIARÓW W PRODUKCJI SERYJNEJ
Wiesław Zakrzewski, Andrzej Krauss, Grzegorz Pinkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(1); 173-183
abstrakt nr 17 abstraktpdf 17_1_2006 full text

Znaleziono 17 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 5 (2) 2006

Zawartość

PRÓBA KRYTYCZNEJ OCENY DOTYCHCZASOWYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ZA SPRZEDANE DREWNO W POLSKIM LEŚNICTWIE NA PRZYKŁADZIE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU
Krzysztof Adamowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 5-14
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2006 full text
PRÓBA ZASTOSOWANIA METODY PUNKTOWEJ OCENY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ DO KATEGORYZACJI NADLEŚNICTW W ZAKRESIE ICH WYPŁACALNOŚCI
Anna Ankudo-Jankowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 15-24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2006 full text
ANOMALIE IGŁOWE U SOSNY GÓRSKIEJ PINUS MUGO TURRA W TATRACH
Krystyna Boratyńska, Anna Katarzyna Jasińska
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 25-30
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2006 full text
STRUKTURA SZATY ROŚLINNEJ PARKÓW WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE KRAINY KOTLINA SANDOMIERSKA
Beata Fornal-Pieniak, Czesław Wysocki
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 31-45
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2006 full text
ANALIZA FRAKCYJNOŚCI ZRĘBKÓW OPAŁOWYCH
Katarzyna Glazar
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 47-50
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2006 full text
FAUNA ROZTOCZY (ACARI, GAMASIDA) I AKTYWNOŚĆ WYBRANYCH ENZYMÓW GLEBOWYCH NA TERENIE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Dariusz J. Gwiazdowicz, Grażyna Olszowska, Piotr Robakowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 51-61
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2006 full text
WYKORZYSTANIE PRZYBRZEŻNEJ BAZY ROŚLINNEJ PRZEZ BOBRA EUROPEJSKIEGO (CASTOR FIBER L.)
Paweł Janiszewski, Andrzej Gugołek, Anna Łobanowska
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 63-70
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2006 full text
OCENA ŻYZNOŚCI GLEB KARPACKIEGO GRĄDU LIPOWEGO I BUCZYN KARPACKICH NA PODSTAWIE BADANYCH WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH I BIOCHEMICZNYCH
Kazimierz Januszek, Jarosław Lasota, Arkadiusz Fiślak
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 71-87
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2006 full text
STRUKTURA WIEKOWA PILAREK UŻYTKOWANYCH PRZY POZYSKIWANIU DREWNA
Władysław Kusiak, Dariusz Gorycki
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 89-94
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_2_2006 full text
MECHANIKA ROZDRABNIANIA POZOSTAŁOŚCI ZRĘBOWYCH MASZYNĄ MERI CRUSHER MJS-2,5 DT
Henryk Różański, Mieczysław Kujawski, Krzysztof Jabłoński
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 95-103
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_2_2006 full text
PRZYDATNOŚĆ METODY DRZEW PRÓBNYCH W OCENIE ZAGROŻENIA DRZEWOSTANÓW SOSNOWYCH PRZEZ OPIEŃKĘ
Wojciech Szewczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 103-107
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_2_2006 full text
POZIOME ROZMIESZCZENIE DRZEW MŁODEGO POKOLENIA W DRZEWOSTANACH JODŁOWO-BUKOWYCH (ABIES ALBA MILL., FAGUS SYLVATICA L.) ZAGOSPODAROWANYCH RĘBNIĄ STOPNIOWĄ GNIAZDOWĄ UDOSKONALONĄ
Janusz Szmyt, Damian Sugiero
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 109-121
abstrakt nr 12 abstraktpdf 12_2_2006 full text
WSKAŹNIKI PRZYROSTU MIĄŻSZOŚCI I ICH ZMIENNOŚĆ W 35-LETNIM DRZEWOSTANIE SOSNOWYM
Mieczysław Turski
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 123-134
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_2_2006 full text
ZAWARTOŚĆ KADMU I OŁOWIU W WĄTROBACH, NERKACH I KRWI ZAJĘCY (LEPUS EUROPAEUS PALLAS, 1778) W MAŁOPOLSCE
Marek Wajdzik
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 135-146
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_2_2006 full text
EMISJA I SKŁAD SPALIN NOWYCH PILAREK SPALINOWYCH FIRMY HUSQVARNA I STIHL
Krzysztof Wójcik, Jan Grzegorz Skarżyński
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 147-157
abstrakt nr 15 abstraktpdf 15_2_2006 full text
OPORY PRZEPŁYWU PODCZAS FILTRACYJNEGO OCZYSZCZANIA Z PYŁÓW DRZEWNYCH POWIETRZA O WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ
Stanisław Dolny, Tomasz Rogoziński, Grzegorz Hyrczyk
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 159-166
abstrakt nr 16 abstraktpdf 16_2_2006 full text
OPORY PRZEPŁYWU W PRZEWODACH ELASTYCZNYCH STOSOWANYCH W INSTALACJACH TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO ODPADÓW DRZEWNYCH
Stanisław Dolny, Rafał Westerski, Henryk Małecki
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 167-173
abstrakt nr 17 abstraktpdf 17_2_2006 full text
ZASTOSOWANIE OTRĘBÓW ZBOŻOWYCH DO PRODUKCJI WYTWORÓW PAPIERNICZYCH – BADANIA WSTĘPNE
Izabela Modzelewska, Katarzyna Adamska
Acta Sci.Pol. Silv. 2006; 5(2); 175-184
abstrakt nr 18 abstraktpdf 18_2_2006 full text

Znaleziono 18 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 5 (3) 2006

Zawartość


Nie znaleziono artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 5 (4) 2006

Zawartość


Nie znaleziono artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml