Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wolumin 3, rok 2004

Zeszyt 3 (1) 2004

Zawartość

KOLONIZACJA MIKORYZOWA I WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W UPRAWIE ZAłOżONEJ Z SADZONEK W RóżNYM STOPNIU ZMIKORYZOWANYCH
Marta Aleksandrowicz-Trzcinska
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 5-17
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2004 full text in polish
ROZTOCZE (ACARI, MESOSTIGMATA) WYBRANYCH MIKROśRODOWISK PARKU NARODOWE-GO „BORY TUCHOLSKIE”
Dariusz J. Gwiazdowicz, Karol Matysiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 17-24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2004 full text
JEDNOSTKOWE POLE I PRZESTRZEń DRZEW MłODEGO POKOLENIA W DWUGENERACYJNEJ BUCZYNIE KARPACKIEJ
Ryszard Mis, Damian Sugiero
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 25-40
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2004 full text in polish
ANALIZA KSZTAłTU STRZAł MODRZEWIA POLSKIEGO NA PRZYKłADZIE DRZEWOSTANóW Z REZERWATU IM. J. KOSTYRKI NA GóRZE CHEłMOWEJ
Jaroslaw Socha, Robert Zygmunt
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 41-50
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2004 full text in polish
MIKROROZMNAżANIE DęBóW Z FRAGMENTóW SADZONEK
Wojciech Wesoly, Maria Hauke, Wojciech Lassocinski, Alicja Olszewska
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 51-62
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2004 full text
SEPARACJA PYłóW DRZEWNYCH NA WłóKNINACH Z WARSTWą MIKROWłóKIEN
Stefan Dobak, Stanislaw Dolny
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 63-72
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2004 full text in polish
NIEKTóRE ASPEKTY OCENY KRYSTALICZNOśCI CELULOZY W DREWNIE NAPROMIENIOWA-NYM PROMIENIAMI GAMMA METODą SPEKTROSKOPII FTIR I DYFRAKCJI PROMIENI X
Henryk Kasprzyk, Kinga Wichlacz
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 73-84
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2004 full text
ANALIZA STATECZNOśCI W STANACH SPRężYSTYCH BARDZO SMUKłYCH PRęTóW UTWIERDZONYCH W JEDNYM KOńCU Z ANALIZą NAPRężEń I ODKSZTAłCEń NA PRZYKłADZIE CYLINDRYCZNEJ KSZTAłTKI SKLEJKOWEJ WYKONANEJ Z BRZOZY
Krzysztof Murawski
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 85-95
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_1_2004 full text

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 3 (2) 2004

Zawartość

ZMIENNOŚĆ SUMY MIĄŻSZOŚCI DRZEW NA POWIERZCHNIACH PRÓBNYCH W RÓŻNOWIEKOWYCH LASACH GÓRSKICH
Jan Banaś
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(2); 5-11
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_2_2004 full text in polish
METALE CIĘŻKIE I MAKROELEMENTY W OWOCACH JARZĘBU PO-SPOLITEGO (SORBUS AUCUPARIA L.) Z RÓŻNYCH PIĘTER ROŚLINNYCH BABIEJ GÓRY
Anna Barszcz
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(2); 13-22
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_2_2004 full text
ZAWARTOŚCI OGÓLNEGO PCB I KONGENERÓW WSKAŹNIKOWYCH W KORZE SOSNY (PINUS SYLVESTRIS L.) ORAZ W GLEBIE NA OBSZARZE LEŚNICTWA MORACZ
Władysław Ciereszko, Agata Witczak, Agnieszka Tomza
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(2); 23-31
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_2_2004 full text in polish
NICIENIE – PASOŻYTY ROŚLIN (NEMATODA, TYLENCHIDA, DORYLAIMIDA) SZKÓŁEK LEŚNYCH
Tomasz Dobies
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(2); 33-48
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_2_2004 full text in polish
ROZTOCZE (ACARI, MESOSTIGMATA) WYBRANYCH MIKROŚRODOWISK PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"
Dariusz J. Gwiazdowicz, Maciej Kmita
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(2); 49-55
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_2_2004 full text
STAN KORON DRZEW DRZEWOSTANU GŁÓWNEGO SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W WYBRANYCH NADLEŚNICTWACH W 2003 ROKU
Roman Jaszczak, Piotr Gołojuch
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(2); 57-68
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_2_2004 full text
PRÓBA WYKORZYSTANIA INDEKSU TROFIZMU GLEB LEŚNYCH DO OCENY ŻYZNOŚCI GÓRSKICH GLEB LEŚNYCH
Jarosław Lasota
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(2); 69-78
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_2_2004 full text in polish
MINODORA STăNESCU, DARIUSZ J. GWIAZDOWICZ
Minodora Stănescu, Dariusz J. Gwiazdowicz
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(2); 79-84
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_2_2004 full text
ROŚLINY NACZYNIOWE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO "OLSZAK I, II"
Dorota Wrońska-Pilarek
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(2); 85-99
abstrakt nr 9 abstraktpdf 9_2_2004 full text
WPŁYW POŁOŻENIA GÓRSKICH DRZEWOSTANÓW PRZEDPLONOWYCH NA DYNAMIKĘ ICH PRZEBUDOWY
Stanisław Zięba
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(2); 101-114
abstrakt nr 10 abstraktpdf 10_2_2004 full text in polish
OCENA WNIKANIA PEG 400DO DĘBOWEGO DREWNA WYKOPALISKOWEGO
Leszek Babiński, Jan Poskrobko
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(2); 115-122
abstrakt nr 11 abstraktpdf 11_2_2004 full text in polish
WPŁYW TEMPERATURY SEZONOWANIA NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI PŁYT OSB/4
Dorota Dziurka, Janina Łęcka, Radosław Mirski, Adam Derkowski
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(2); 123-128
abstrakt nr 12 abstraktpdf 12_2_2004 full text
WŁAŚCIWOŚCI PŁYT WIÓROWYCH ZAKLEJANYCH ŻYWICĄ FENOLO-WO-FORMALDEHYDOWĄ MODYFIKOWANĄ ESTRAMI CZĘŚĆ A. WPŁYW RODZAJU ALKOHOLU TWORZĄCEGO ESTER
Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(2); 129-138
abstrakt nr 13 abstraktpdf 13_2_2004 full text
OCENA STOPNIA DEGRADACJI DREWNIANYCH OBIEKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH Z NAJCENNIEJSZYCH ZNALEZISK WIELKOPOLSKICH
Magdalena Zborowska, Agnieszka Spek-Dźwigała, Bogusława Waliszewska, Włodzimierz Prądzyński
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(2); 139-151
abstrakt nr 14 abstraktpdf 14_2_2004 full text in polish

Znaleziono 14 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 3 (3) 2004

Zawartość


Nie znaleziono artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Zeszyt 3 (4) 2004

Zawartość


Nie znaleziono artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml