Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 13 (1) 2014

Styczeń - Marzec 2014
Cover (Inner front) Zeszyt 13 (1) 2014 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 13 (1) 2014 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 13 (1) 2014, str. 5-13
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz, Dariusz Jendernal
Wpływ sposobu zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby na przeżywalność 3-letniej uprawy sosnowej
 
Zeszyt 13 (1) 2014, str. 15-23
Robert Kuźmiński, Adam Malkiewicz, Andrzej Mazur
Translokacja zagrożonych stanowisk barczatki kataks (,i>Eriogaster catax L., 1758) jako metoda czynnej ochrony gatunku na przykładzie stanowisk z południowej Wielkopolski
 
Zeszyt 13 (1) 2014, str. 25-35
Tomasz Noga, Krzysztof Adamowicz, Jakub Jakubowski
Metody dyskryminacyjne w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego
 
Zeszyt 13 (1) 2014, str. 37-46
Włodzimierz Stempski, Krzysztof Jabłoński
Różnicowanie się struktury grubościowej drzew rosnących przy szlakach zrywkowych w młodym drzewostanie sosnowym
 

4 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).