Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 13 (4) 2014

Październik - Grudzień 2014
Cover (Inner front) Zeszyt 13 (4) 2014 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 13 (4) 2014 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2014

Spis treści:

Zeszyt 13 (4) 2014, str. 5-14
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz
Wpływ metod przygotowania gleby oraz sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na kształtowanie się wielkości biomasy frakcji nadziemnej sadzonek 3-letniej uprawy sosnowej
 
Zeszyt 13 (4) 2014, str. 15-25
Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Artur Chrzanowski, Andrzej Mazur
Występowanie borodzieja próchnika Ergates faber (Linnaeus 1761) (Coleoptera, Cerambycidae) oraz propozycja postępowania ochronnego w lasach gospodarczych mająca na celu zachowanie gatunku
 
Zeszyt 13 (4) 2014, str. 27-38
Damian Sugiero, Grzegorz Rączka
Skład gatunkowy buczyny karpackiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w okresie 1993-2003
 

3 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).