Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 107-122

Dorota Wrońska-Pilarek, Andrzej M. Jagodziński, Anna Sigiel

ROŚLINY NACZYNIOWE WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO GRODZISKA „POGANKA” KOŁO WABCZA NA ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ

słowa kluczowe: rośliny naczyniowe, ziemia chełmińska, grodzisko „Poganka”
streszczenie: Na terenie grodziska „Poganka” zinwentaryzowano 155 taksonów roślin naczyniowych pochodzących z 51 rodzin, w tym 32 taksony roślin drzewiastych. Współczesna flora badanego grodziska nie wykazuje śladów mającej tu miejsce przed wiekami działalności człowieka. Gatunki rodzime zdecydowanie przeważają nad obcymi, niemal 70% stanowią gatunki mezo- i oligohemerobne, wskazujące na słaby stopień antropopresji. Najliczniej występują tu rośliny związane z ciepłolubnymi dąbrowami i mezofilnymi lasami liściastymi, zaroślami nitrofilnymi oraz roślinnością łąkową. Odnaleziono stanowiska 7 gatunków podlegających ochronie prawnej. W drzewostanach przeważają młode drzewa, jednak są też okazy ponadstuletnie. Zdaniem autorów, należałoby pozostawić badany obiekt naturalnym procesom sukcesji i prowadzić tu cyklicznie wieloletnie badania florystyczne i fitosocjologiczne, w celu obserwacji przemian jego flory i roślinności. „Poganka” jest regionalną atrakcją turystyczną i powinna być udostępniona zwiedzającym, poprzez wytyczenie w pobliżu grodziska szlaku turystycznego.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/11_1_2006.pdf

For citation:

MLA Wrońska-Pilarek, Dorota, et al. "THE VASCULAR PLANTS OF THE EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT “POGANKA” NEAR WABCZ IN THE CHEŁMNO REGION." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Dorota Wrońska-Pilarek, Andrzej M. Jagodziński, Anna Sigiel (2006). THE VASCULAR PLANTS OF THE EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT “POGANKA” NEAR WABCZ IN THE CHEŁMNO REGION. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 WROńSKA-PILAREK, Dorota, JAGODZIńSKI, Andrzej M., SIGIEL, Anna. THE VASCULAR PLANTS OF THE EARLY MEDIEVAL SETTLEMENT “POGANKA” NEAR WABCZ IN THE CHEŁMNO REGION. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-11.html