Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 109-121

Janusz Szmyt, Damian Sugiero

POZIOME ROZMIESZCZENIE DRZEW MŁODEGO POKOLENIA W DRZEWOSTANACH JODŁOWO-BUKOWYCH (ABIES ALBA MILL., FAGUS SYLVATICA L.) ZAGOSPODAROWANYCH RĘBNIĄ STOPNIOWĄ GNIAZDOWĄ UDOSKONALONĄ

słowa kluczowe: rozmieszczenie drzew, buczyna karpacka, podrost, buk, jodła, rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
streszczenie: Praca dotyczy analizy typu poziomego rozmieszczenia drzew w warstwie podrostu jodły i buka wzrastającego pod okapem drzewostanu macierzystego o budowie klasy odnowienia (KO). Celem analizy było zbadanie struktury przestrzennej rozmieszczenia młodego pokolenia w warunkach rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej (IVd), a także ocena zastosowanej metody odnowienia oraz kierunku jego rozwoju. Materiał badawczy zebrano w 2001 roku na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn (RDLP Krosno) w pięciu dwugeneracyjnych drzewostanach jodłowo-bukowych. Analizę przeprowadzono na 23 powierzchniach próbnych o wielkości 0,04 ha. Uzyskane w opracowaniu wyniki pozwalają pozytywnie ocenić stosowany w badanych drzewostanach sposób odnawiania lasu. Rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona zapewnia odpowiednie warunki wzrostu i rozwoju buka przy właściwym w buczynach karpackich grupowym rozmieszczeniu drzew, które obserwowano najczęściej w warstwie podrostu tego gatunku. Natomiast w podroście jodłowym drzewa charakteryzowały się na ogół rozmieszczeniem losowym, który zdaje się potwierdzać wyłącznie domieszkowy charakter jodły w drzewostanach z zespołu Dentario glandulosae-Fagetum. Rębnia IVd stwarza jednak możliwość sztucz-nego wprowadzania tego gatunku na gniazdach, doskonale realizując postulaty naturalne-go kierunku hodowli lasu.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/12_2_2006.pdf

For citation:

MLA Szmyt, Janusz, and Damian Sugiero. "HORIZONTAL DISTRIBUTION OF THE YOUNG GENERATION OF TREES IN FIR-BEECH (ABIES ALBA MILL., FAGUS SYLVATICA L.) STANDS DEVELOPED WITH THE IMPROVED GRADUAL GROUP CUTTING SYSTEM." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Szmyt J., Sugiero D. (2006). HORIZONTAL DISTRIBUTION OF THE YOUNG GENERATION OF TREES IN FIR-BEECH (ABIES ALBA MILL., FAGUS SYLVATICA L.) STANDS DEVELOPED WITH THE IMPROVED GRADUAL GROUP CUTTING SYSTEM. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 SZMYT, Janusz, SUGIERO, Damian. HORIZONTAL DISTRIBUTION OF THE YOUNG GENERATION OF TREES IN FIR-BEECH (ABIES ALBA MILL., FAGUS SYLVATICA L.) STANDS DEVELOPED WITH THE IMPROVED GRADUAL GROUP CUTTING SYSTEM. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-12.html