Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Wymogi ogólne i techniczne przygotowanie prac

 1. Materiały do publikacji powinny być przygotowane zgodnie z zasadami procesu wydawniczego obowiązującego w redakcji. Do druku mogą być przyjęte prace w języku angielskim i w języku polskim.
 2. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4.
 3. Styl dokumentów. Tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt, z 1½ odstępu między wierszami. Dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 4. Tabele i rysunki nie mogą przekraczać 12,5 cm ´ 19,5 cm. Prosimy o rysunki w formatach programów, w których zostały stworzone, czyli pliki źródłowe (np. jeżeli rysunek powstał w Corel Draw czy Excel, to dołączamy pliki  tych właśnie programów). Unikamy „wklejania” rysunków do Worda. Zapewnia to lepszą jakość druku i możliwość korekty na etapie przygotowania do druku.
 5.  Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy muszą być podane w języku angielskim i polskim, a numery tabel i rysunków – cyframi arabskimi.
 6. Jednostki i pisownia. Obowiązuje układ SI, np. g×dm-3 lub g/dm3.
 7. Piśmiennictwo. Powołując w tekście pracy publikacje innych autorów, podajemy w nawiasie nazwisko i rok w układzie chronologicznym (Kowalski i Lewandowski, 2000; Lewandowski, 2001; Zalewski i in., 2003) lub ...według Kowalskiego (2000). Wszystkie prace przywołane w tekście należy uwzględnić w wykazie piśmiennictwa.
 8. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko(-a) autora(-ów), inicjały imion; rok wydania (gdy w danym roku jest więcej prac danego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.), tytuł pracy, w książkach – miejsce wydania, skrót bibliograficzny wydawnictwa oraz numery stron, a w czasopismach – ich nazwę, numer tomu, zeszytu oraz numery stron. Wszystkie tytuły, które ukazały się w języku polskim powinny mieć angielskie tłumaczenie (w nawiasie kwadratowym). Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian.

Przykłady zapisu piśmiennictwa.

Obowiązuje następujący układ pracy

 1. Tytuł artykułu.
 2. Imię i nazwisko autora(-ów).
 3. Afiliacja autora(ów).
 4. Streszczenie pracy. Powinno zawierać 600-1000 znaków i mieć określoną strukturę odzwierciedlającą układ artykułu (wstęp, materiał i metody, wyniki, wnioski).
 5. Słowa kluczowe. Należy podać do sześciu słów pomocnych w indeksacji i wyszukiwaniu, w układzie od ogółu do szczegółu.
 6. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: wstęp, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo.
 7. Tytuł, abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim (analogiczne jak w języku angielskim).
 8. Adres miejsca pracy (w języku angielskim w tekstach pisanych w tym języku) autora(-ów): pocztowy i internetowy.