Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 3 (1) 2004

Spis treści:

Zeszyt 3 (1) 2004, str. 5-17
Marta Aleksandrowicz-Trzcinska
KOLONIZACJA MIKORYZOWA I WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W UPRAWIE ZAłOżONEJ Z SADZONEK W RóżNYM STOPNIU ZMIKORYZOWANYCH
 
Zeszyt 3 (1) 2004, str. 17-24
Dariusz J. Gwiazdowicz, Karol Matysiak
ROZTOCZE (ACARI, MESOSTIGMATA) WYBRANYCH MIKROśRODOWISK PARKU NARODOWE-GO „BORY TUCHOLSKIE”
 
Zeszyt 3 (1) 2004, str. 25-40
Ryszard Mis, Damian Sugiero
JEDNOSTKOWE POLE I PRZESTRZEń DRZEW MłODEGO POKOLENIA W DWUGENERACYJNEJ BUCZYNIE KARPACKIEJ
 
Zeszyt 3 (1) 2004, str. 41-50
Jaroslaw Socha, Robert Zygmunt
ANALIZA KSZTAłTU STRZAł MODRZEWIA POLSKIEGO NA PRZYKłADZIE DRZEWOSTANóW Z REZERWATU IM. J. KOSTYRKI NA GóRZE CHEłMOWEJ
 
Zeszyt 3 (1) 2004, str. 51-62
Wojciech Wesoly, Maria Hauke, Wojciech Lassocinski, Alicja Olszewska
MIKROROZMNAżANIE DęBóW Z FRAGMENTóW SADZONEK
 
Zeszyt 3 (1) 2004, str. 63-72
Stefan Dobak, Stanislaw Dolny
SEPARACJA PYłóW DRZEWNYCH NA WłóKNINACH Z WARSTWą MIKROWłóKIEN
 
Zeszyt 3 (1) 2004, str. 73-84
Henryk Kasprzyk, Kinga Wichlacz
NIEKTóRE ASPEKTY OCENY KRYSTALICZNOśCI CELULOZY W DREWNIE NAPROMIENIOWA-NYM PROMIENIAMI GAMMA METODą SPEKTROSKOPII FTIR I DYFRAKCJI PROMIENI X
 
Zeszyt 3 (1) 2004, str. 85-95
Krzysztof Murawski
ANALIZA STATECZNOśCI W STANACH SPRężYSTYCH BARDZO SMUKłYCH PRęTóW UTWIERDZONYCH W JEDNYM KOńCU Z ANALIZą NAPRężEń I ODKSZTAłCEń NA PRZYKłADZIE CYLINDRYCZNEJ KSZTAłTKI SKLEJKOWEJ WYKONANEJ Z BRZOZY
 

8 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).