Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 3 (1) 2004

Zawartość

KOLONIZACJA MIKORYZOWA I WZROST SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W UPRAWIE ZAłOżONEJ Z SADZONEK W RóżNYM STOPNIU ZMIKORYZOWANYCH
Marta Aleksandrowicz-Trzcinska
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 5-17
abstrakt nr 1 abstraktpdf 1_1_2004 full text in polish
ROZTOCZE (ACARI, MESOSTIGMATA) WYBRANYCH MIKROśRODOWISK PARKU NARODOWE-GO „BORY TUCHOLSKIE”
Dariusz J. Gwiazdowicz, Karol Matysiak
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 17-24
abstrakt nr 2 abstraktpdf 2_1_2004 full text
JEDNOSTKOWE POLE I PRZESTRZEń DRZEW MłODEGO POKOLENIA W DWUGENERACYJNEJ BUCZYNIE KARPACKIEJ
Ryszard Mis, Damian Sugiero
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 25-40
abstrakt nr 3 abstraktpdf 3_1_2004 full text in polish
ANALIZA KSZTAłTU STRZAł MODRZEWIA POLSKIEGO NA PRZYKłADZIE DRZEWOSTANóW Z REZERWATU IM. J. KOSTYRKI NA GóRZE CHEłMOWEJ
Jaroslaw Socha, Robert Zygmunt
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 41-50
abstrakt nr 4 abstraktpdf 4_1_2004 full text in polish
MIKROROZMNAżANIE DęBóW Z FRAGMENTóW SADZONEK
Wojciech Wesoly, Maria Hauke, Wojciech Lassocinski, Alicja Olszewska
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 51-62
abstrakt nr 5 abstraktpdf 5_1_2004 full text
SEPARACJA PYłóW DRZEWNYCH NA WłóKNINACH Z WARSTWą MIKROWłóKIEN
Stefan Dobak, Stanislaw Dolny
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 63-72
abstrakt nr 6 abstraktpdf 6_1_2004 full text in polish
NIEKTóRE ASPEKTY OCENY KRYSTALICZNOśCI CELULOZY W DREWNIE NAPROMIENIOWA-NYM PROMIENIAMI GAMMA METODą SPEKTROSKOPII FTIR I DYFRAKCJI PROMIENI X
Henryk Kasprzyk, Kinga Wichlacz
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 73-84
abstrakt nr 7 abstraktpdf 7_1_2004 full text
ANALIZA STATECZNOśCI W STANACH SPRężYSTYCH BARDZO SMUKłYCH PRęTóW UTWIERDZONYCH W JEDNYM KOńCU Z ANALIZą NAPRężEń I ODKSZTAłCEń NA PRZYKłADZIE CYLINDRYCZNEJ KSZTAłTKI SKLEJKOWEJ WYKONANEJ Z BRZOZY
Krzysztof Murawski
Acta Sci.Pol. Silv. 2004; 3(1); 85-95
abstrakt nr 8 abstraktpdf 8_1_2004 full text

Znaleziono 8 artykułów

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOAJ xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie POL-index xml

Plik z metadanymi zeszytu w formacie DOI CrossRef xml