Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 12 (4) 2013

Październik - Grudzień 2013
Cover (Inner front) Zeszyt 12 (4) 2013 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 12 (4) 2013 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2013

Spis treści:

Zeszyt 12 (4) 2013, str. 5-22
Władysław Danielewicz, Blanka Wiatrowska
Prunus virginiana L. (Rosaceae) na stanowiskach synantropijnych w Polsce
 
Zeszyt 12 (4) 2013, str. 23-31
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz
Wpływ metod przygotowania gleby oraz sposobów utylizacji pozostałości zrębowych na biomasę frakcji podziemnej sadzonek 3-letniej uprawy sosnowej
 
Zeszyt 12 (4) 2013, str. 33-41
Jakub Jakubowski, Roman Gornowicz, Zenon Pilarek, Tomasz Kiedrowski
Wpływ sposobu zagospodarowania pozostałości zrębowych i przygotowania gleby na wysokość 3-letniej uprawy sosnowej
 
Zeszyt 12 (4) 2013, str. 43-53
Arkadiusz Tomczak
Wybrane parametry techniczne drewna młodocianego sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) – zróżnicowanie pomiędzy klasami biosocjalnymi w drzewostanie panującym
 
Zeszyt 12 (4) 2013, str. 55-65
Bogna Zawieja, Katarzyna Kaźmierczak
Wpływ usłonecznienia na przyrost wysokości sosny
 

5 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).