Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 14 (2) 2015

Kwiecień - Czerwiec 2015
Cover (Inner front) Zeszyt 14 (2) 2015 - Strony redakcyjne - przód
Contents Zeszyt 14 (2) 2015 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 14 (2) 2015, str. 93-102
Radosław Cieślak, Jolanta Behnke-Borowczyk, Tomasz Raźny, Marta Molińska-Glura, Anna Ratajczak, Arleta Świetlik,Piotr Łakomy
Charakterystyka populacji Heterobasidion annosum występujących w drzewostanach sosnowych nadleśnictwa Człopa II. Rozwój grzybni w martwym drewnie
 
Zeszyt 14 (2) 2015, str. 103-113
Marcin K. Dyderski, Andrzej M. Jagodziński
Wkraczanie czeremchy amerykańskiej Padus serotina (Ehrh.) Borkh.do olsów i łęgów olszowo-jesionowych
 
Zeszyt 14 (2) 2015, str. 115-126
Janusz Gołąb
Powiązanie natężenia spływu powierzchniowego z dróg leśnychz natężeniem opadu
 
Zeszyt 14 (2) 2015, str. 127-134
Winicjusz Kasprzyk
Wpływ zróżnicowania dawki preparatu Sokół 460 EC na stopień uszkodzeń aparatu asymilacyjnego dębu szypułkowego (Quercus robur L.) powodowany przez mączniaka dębu
 
Zeszyt 14 (2) 2015, str. 135-147
Beata Sadowska
Narzędzia rachunkowości finansowej Lasów Państwowych w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnychużytkowników sektora publicznego, prywatnego i pozarządowegow koncepcji zrównoważonego rozwojugospodarki leśnej
 
Zeszyt 14 (2) 2015, str. 149-160
Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska
Analiza struktury źródeł finansowania edukacji przyrodniczo-leśnej w Lasach Państwowych
 
Zeszyt 14 (2) 2015, str. 161-168
Piotr Szczypa, Agnieszka Szewczyk
Rachunkowość w wycenie wartości lasuw parkach narodowych – współczesne dylematy
 
Zeszyt 14 (2) 2015, str. 169-175
Wojciech Szewczyk
Występowanie zgnilizny białej jamkowatejw drzewostanach sosnowych starszych klas wiekuna terenie północno-zachodniej Polski
 

8 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).