Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 135-144

Dariusz Zalewski, Marta Sarnowska, Stanisław Szypowski

POTENCJALNE ODDZIAŁYWANIE DRAPIEŻNIKÓW NA POPULACJE ZAJĄCA ORAZ PTACTWA GNIEŻDŻĄCEGO SIĘ NA ZIEMI W ŁOWISKACH WARMII I MAZUR

słowa kluczowe: drapieżnik, ofiara, ochrona zwierząt, zwierzyna drobna, bioróżnorodność
streszczenie: Celem pracy było sprawdzenie rzeczywistego oddziaływania drapieżników na stan zwierzyny drobnej w łowiskach Warmii i Mazur. Doświadczenie przeprowadzono na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Załuskach Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie, który jest położony w Nadleśnictwie Nidzica. Obejmuje dwa obwody łowieckie o łącznej powierzchni 9638 ha. Na reprezentowanych terenach charakteryzujących łowiska wyznaczono łącznie 11 zróżnicowanych powierzchni próbnych, w których wyznaczono miejsca zakładania sztucznych gniazd. Wykonano trzy powtórzenia. Podczas kontroli gniazd wyłożonych w doświadczeniu I (po 21 dniach) zostały zniszczone wszystkie gniazda (143). W III doświadczeniu, już podczas kontroli po siedmiu dniach od wyłożenia jaj, wszystkie gniazda zostały zniszczone w całości. Wyniki przeprowadzonych badań świadczą o potencjalnie dużej presji drapieżników na populację zwierzyny drobnej.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/13_1_2006.pdf

For citation:

MLA Zalewski, Dariusz, et al. "POTENTIAL INFLUENCE OF PREDATORS ON THE POPULATIONS OF THE HARE AND GROUND NESTING BIRDS IN THE HUNTING AREAS OF THE WARMIA AND MAZURY REGION." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Dariusz Zalewski, Marta Sarnowska, Stanisław Szypowski (2006). POTENTIAL INFLUENCE OF PREDATORS ON THE POPULATIONS OF THE HARE AND GROUND NESTING BIRDS IN THE HUNTING AREAS OF THE WARMIA AND MAZURY REGION. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 ZALEWSKI, Dariusz, SARNOWSKA, Marta, SZYPOWSKI, Stanisław. POTENTIAL INFLUENCE OF PREDATORS ON THE POPULATIONS OF THE HARE AND GROUND NESTING BIRDS IN THE HUNTING AREAS OF THE WARMIA AND MAZURY REGION. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-13.html