Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Nauka Przyroda Technologie

Polska Bibliografia Naukowa

AGRO

Arianta

Index Copernicus Journal Master List

CAB Abstracts

Ebsco

Google Scholar

Creaive Commons

Zeszyt 7 (1) 2008

Styczeń - Marzec 2008

Spis treści:

Zeszyt 7 (1) 2008, str. 5-18
Leszek Bolibok
Ograniczenia w stosowaniu funkcji Ripleya do badania struktury przestrzennej drzewostanów rozmieszczenia niejednorodne
 
Zeszyt 7 (1) 2008, str. 19-29
Robert Jankowiak
Grzyby występujące na zaatakowanych przez owady żołędziach Quercus robur L.
 
Zeszyt 7 (1) 2008, str. 31-38
Marcin Nawrot, Witold Pazdrowski, Marek Szymański
Procentowy udział bielu i twardzieli w strzałach modrzewi europejskich (Larix decidua Mill.) II i III klasy wieku wyrosłych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych, reprezentujących drzewostan główny według Krafta
 
Zeszyt 7 (1) 2008, str. 39-51
Małgorzata Polna
Zasoby, produkcyjność i produktywność lasów w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce w latach 1991-2005
 
Zeszyt 7 (1) 2008, str. 53-58
Henryk Różański, Krzysztof Jabłoński
Efektywność i parametry techniczne rozdrabniania pozostałości zrębowych maszyną Meri Crusher MJS-2,0 DT
 
Zeszyt 7 (1) 2008, str. 59-74
Jerzy R. Starzyk, Katarzyna Bilecka, Marek Purgal, Krzysztof Rotman
Owady kambio- i ksylofagiczne zasiedlające odcięte wierzchołki i gałęzie sosnowe pozostające po trzebieżach i cięciach rębnych
 
Zeszyt 7 (1) 2008, str. 75-92
Maciej Witrylak
Badania nad biologią, ekologią i znaczeniem gospodarczym Ips amitinus (Eichh.) (Col., Scolytidae) w lasach doświadczalnych w Krynicy (Beskid Sądecki, południowa Polska)
 
Zeszyt 7 (1) 2008, str. 93-114
Dorota Wrońska-Pilarek, Andrzej M. Jagodziński, Sławomir Olejniczak
Rośliny naczyniowe „Uroczyska Wielkie Łunawy” na Ziemi Chełmińskiej
 
Zeszyt 7 (1) 2008, str. 115-121
Radosław Mirski, Dorota Dziurka, Janina Łęcka
Właściwości płyt wiórowych zaklejanych żywicą PF modyfikowaną estrami alkoholi diwodorotlenowych
 

9 matches found

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie POL-index xml

Metadane zeszytu w formacie DOI CrossRef xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).