Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (2) 2006 strony: 71-87

Kazimierz Januszek, Jarosław Lasota, Arkadiusz Fiślak

OCENA ŻYZNOŚCI GLEB KARPACKIEGO GRĄDU LIPOWEGO I BUCZYN KARPACKICH NA PODSTAWIE BADANYCH WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH I BIOCHEMICZNYCH

słowa kluczowe: karpacki grąd lipowy, buczyna karpacka, aktywność enzymatyczna gleby, żyzność gleby
streszczenie: Celem badań była ocena żyzności gleb brunatnych wyługowanych, wykształconych z piaskowców i łupków warstw magurskich fliszu karpackiego, pod zbiorowiskami karpackiego grądu lipowego Tilio-Carpinetum typicum, wariantu żyznego (T-Cż) i ubogiego (T-Cub), oraz buczyny karpackiej, wariantu typowego Dentario glandulosae-Fagetum typicum (Dg-Ft) oraz wariantu żyznego Dentario glandulosae-Fagetum lunarie-tosum (Dg-Fl). Z poziomu próchnicznego mineralnego gleb badanych zespołów roślinnych pobierano po 10 prób, z pozostałych poziomów glebowych zebrano próby zbiorcze w obrębie profilu glebowego. Porównano następujące właściwości gleb: odczyn mierzony w H2O i 1 M KCl, skład mechaniczny, właściwości sorpcyjne, zawartość: Corg., Ncałk., Pprzys., wymiennych form Ca, Mg, K i Na, a także aktywności dehydrogenaz, fosfataz, inwertazy, ureazy, proteaz i cellulaz. Rozkłady wartości badanych cech porównano testem Tukeya. Nie stwierdzono jednolitej tendencji w różnicowaniu się właściwości poziomów próchnicznych badanych zbiorowisk leśnych. Stwierdzono natomiast spadek zasobności w przyswajalny fosfor i substancję organiczną (w przeliczeniu na 1 ha), jak również spadek aktywności dehydrogenaz, ureazy i proteaz (w pedonie gleby o głębokości 1 m) wraz z ubożeniem zbiorowisk roślinnych w następującej kolejności: T-Cż > Dg-Fl > T-Cub > Dg-Ft. Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że las lipowy wpływa korzystniej na żyzność gleby niż las bukowy.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_2_2006.pdf

For citation:

MLA Januszek, Kazimierz, et al. "THE EVALUATION OF QUALITY OF SOILS OF THE CARPATHIAN LIME TREE FOREST AND BEECH FORESTS ON THE BASIS OF SOME CHEMICAL AND BIOCHEMICAL PROPERTIES." Acta Sci.Pol. Silv. 5.2 (2006): .
APA Januszek K., Lasota J., Fiślak A. (2006). THE EVALUATION OF QUALITY OF SOILS OF THE CARPATHIAN LIME TREE FOREST AND BEECH FORESTS ON THE BASIS OF SOME CHEMICAL AND BIOCHEMICAL PROPERTIES. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (2),
ISO 690 JANUSZEK, Kazimierz, LASOTA, Jarosław, FIśLAK, Arkadiusz. THE EVALUATION OF QUALITY OF SOILS OF THE CARPATHIAN LIME TREE FOREST AND BEECH FORESTS ON THE BASIS OF SOME CHEMICAL AND BIOCHEMICAL PROPERTIES. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue2/abstract-8.html