Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (2) 2004 strony: 69-78

Jarosław Lasota

PRÓBA WYKORZYSTANIA INDEKSU TROFIZMU GLEB LEŚNYCH DO OCENY ŻYZNOŚCI GÓRSKICH GLEB LEŚNYCH

słowa kluczowe: żyzność gleb leśnych, siedliska leśne, wskaźniki żyzności gleb
streszczenie: W pracy podjęto próbę oceny dokładności diagnozowania żyzności górskich gleb leśnych, korzystając z Indeksu Trofizmu Gleb Leśnych (ITGL) [Brożek 2001]. W tym celu wykorzystano wyniki analiz fizykochemicznych 80 gleb reprezentujących zróżnicowane siedliska terenu Beskidu Zachodniego. Stwierdzono, że diagnoza typu siedliskowego na podstawie ITGL dla powierzchni zlokalizowanych w niskim reglu dolnym jest obarczona wysokim błędem (ok. 40%). Bardziej korzystny efekt grupowania uzyskano, badając siedliska wysokich położeń regla dolnego (błędnie zdiagnozowano ok. 8% powierzchni). W pracy zaproponowano modyfikację obliczania ITGL, polegającą na zmianie przedziałów tzw. indeksów cząstkowych przypisywanych liczbom od 1 do 10 niektórych właściwości tak, by ich gradacja odzwierciedlała faktyczną zmienność tych cech ob-serwowaną w glebach górskich. Modyfikacja objęła przedziały sumy zasadowych kationów wymiennych, części spławialnych i pyłu. Dodatkowo w obliczeniach zrezy-gnowano z uwzględniania części szkieletowych. Zaproponowana modyfikacja zaowoco-wała zwiększeniem dokładności grupowania z użyciem tak obliczonego ITGL (błąd dia-gnozowania został obniżony do 25% i 3%, odpowiednio dla powierzchni zlokalizowa-nych w niskich i wysokich położeniach regla dolnego.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_2_2004.pdf

For citation:

MLA Lasota, Jarosław. "PRÓBA WYKORZYSTANIA INDEKSU TROFIZMU GLEB LEŚNYCH DO OCENY ŻYZNOŚCI GÓRSKICH GLEB LEŚNYCH [AN ATTEMPT TO USE THE FOREST SOIL TROPHISM INDEX FOR DE-TERMINING THE FERTILITY OF MOUNTAIN FOREST SOILS]." Acta Sci.Pol. Silv. 3.2 (2004): .
APA Lasota J. (2004). PRÓBA WYKORZYSTANIA INDEKSU TROFIZMU GLEB LEŚNYCH DO OCENY ŻYZNOŚCI GÓRSKICH GLEB LEŚNYCH [AN ATTEMPT TO USE THE FOREST SOIL TROPHISM INDEX FOR DE-TERMINING THE FERTILITY OF MOUNTAIN FOREST SOILS]. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (2),
ISO 690 LASOTA, Jarosław. PRÓBA WYKORZYSTANIA INDEKSU TROFIZMU GLEB LEŚNYCH DO OCENY ŻYZNOŚCI GÓRSKICH GLEB LEŚNYCH [AN ATTEMPT TO USE THE FOREST SOIL TROPHISM INDEX FOR DE-TERMINING THE FERTILITY OF MOUNTAIN FOREST SOILS]. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue2/abstract-7.html