Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (1) 2004 strony: 85-95

Krzysztof Murawski

ANALIZA STATECZNOśCI W STANACH SPRężYSTYCH BARDZO SMUKłYCH PRęTóW UTWIERDZONYCH W JEDNYM KOńCU Z ANALIZą NAPRężEń I ODKSZTAłCEń NA PRZYKłADZIE CYLINDRYCZNEJ KSZTAłTKI SKLEJKOWEJ WYKONANEJ Z BRZOZY

słowa kluczowe: stateczność, siła krytyczna, naprężenie, odkształcenie, cylindryczna kształtka, sklejka
streszczenie: W pracy przedstawiono teorię stateczności osiowo ściskanej cylindrycznej kształtki sklejkowej. Rozpatrywano równanie różniczkowe osi obojętnej i jej nachylenia, krytyczne naprężenia, naprężenia i odkształcenia w powłoce dla bardzo smukłych sklejkowych rur w stanach sprężystych przy założeniu hipotezy płaskich przekrojów i małych ugięć osi obojętnej. Otrzymane teoretyczne wyniki naprężeń krytycznych odniesiono do smukłości cylindrycznej kształtki sklejkowej wykonanej z brzozy oraz do iloczynu promienia przez grubość ścianki. Otrzymane teoretyczne wyniki wartości naprężeń i odkształceń zaprezentowano używając przykładowej cylindrycznej kształtki sklejkowej.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_1_2004.pdf

For citation:

MLA Murawski, Krzysztof. "STABILITY ANALYSIS IN ELASTIC STATES OF VERY SLENDER RODS FIXED BY ONE END WITH STRESSES AND STRAINS ANALYSIS AS EXEMPLIFIED BY CYLINDRICAL SHAPED PLYWOOD MADE OF BIRCH." Acta Sci.Pol. Silv. 3.1 (2004): .
APA Murawski K. (2004). STABILITY ANALYSIS IN ELASTIC STATES OF VERY SLENDER RODS FIXED BY ONE END WITH STRESSES AND STRAINS ANALYSIS AS EXEMPLIFIED BY CYLINDRICAL SHAPED PLYWOOD MADE OF BIRCH. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (1),
ISO 690 MURAWSKI, Krzysztof. STABILITY ANALYSIS IN ELASTIC STATES OF VERY SLENDER RODS FIXED BY ONE END WITH STRESSES AND STRAINS ANALYSIS AS EXEMPLIFIED BY CYLINDRICAL SHAPED PLYWOOD MADE OF BIRCH. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue1/abstract-8.html