Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (1) 2004 strony: 63-72

Stefan Dobak, Stanislaw Dolny

SEPARACJA PYłóW DRZEWNYCH NA WłóKNINACH Z WARSTWą MIKROWłóKIEN

słowa kluczowe: odpylanie, filtracja, pyły drzewne, materiały filtracyjne
streszczenie: Badania porównawcze, przeprowadzone z użyciem zmodyfikowanej mikrowłóknami włókniny – KYS-serii FINESS oraz włókniny standardowej, o jednorodnej budowie – KYS-serii PROGRESS, wykazały występowanie istotnych różnic w zachowaniu się obydwu rodzajów materiałów zastosowanych jako przegrody filtracyjne w układzie oczyszczania powietrza z pyłu drzewnego. Stwierdzono, że po przejściu strumienia powietrza przez worek filtracyjny z włókniny pokrytej mikrowłóknami (KYS-serii FINESS) zawartość cząstek pyłowych jest od 2,5- do 3-krotnie mniejsza w porównaniu z włókniną standardową. Jest to korzystne ze względu na możliwość zagwarantowania przestrzegania najbardziej nawet rygorystycznych wymogów higienicznych dotyczących powietrza wypełniającego pomieszczenia produkcyjne. Duża skuteczność odpylania na włókninach pokrytych warstwą mikrowłókien daje pełną swobodę w projektowaniu i eks-ploatacji zamkniętych obiegów powietrza w instalacjach odpylających stosowanych w fa-brykach mebli.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_1_2004.pdf

For citation:

MLA Dobak, Stefan, and Stanislaw Dolny. "SEPARACJA PYłóW DRZEWNYCH NA WłóKNINACH Z WARSTWą MIKROWłóKIEN [SEPARATION OF WOOD DUSTS ON THE UNWOVEN FABRIC COVERED WITH MICROFIBRES LAYER]." Acta Sci.Pol. Silv. 3.1 (2004): .
APA Dobak S.,Dolny S. (2004). SEPARACJA PYłóW DRZEWNYCH NA WłóKNINACH Z WARSTWą MIKROWłóKIEN [SEPARATION OF WOOD DUSTS ON THE UNWOVEN FABRIC COVERED WITH MICROFIBRES LAYER]. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (1),
ISO 690 DOBAK, Stefan, DOLNY, Stanislaw. SEPARACJA PYłóW DRZEWNYCH NA WłóKNINACH Z WARSTWą MIKROWłóKIEN [SEPARATION OF WOOD DUSTS ON THE UNWOVEN FABRIC COVERED WITH MICROFIBRES LAYER]. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue1/abstract-6.html