Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (1) 2004 strony: 41-50

Jaroslaw Socha, Robert Zygmunt

ANALIZA KSZTAłTU STRZAł MODRZEWIA POLSKIEGO NA PRZYKłADZIE DRZEWOSTANóW Z REZERWATU IM. J. KOSTYRKI NA GóRZE CHEłMOWEJ

słowa kluczowe: kształt strzały, model kształtu, krzywa morfologiczna, modrzew polski
streszczenie: Badania przeprowadzono na pomierzonych sekcyjnie 40 strzałach modrzewia polskiego pochodzących z rezerwatu ścisłego im. J. Kostyrki na Górze Chełmowej w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Celem pracy jest analiza przebiegu krzywej mor-fologicznej strzały modrzewia oraz próba takiego jego opisu, który umożliwiłby określa-nie miąższości klas wymiarowych drewna na drzewach. Do opisu przebiegu krzywej mor-fologicznej strzały zastosowano model kształtu strzał opracowany przez Bi [2000]. Na zebranym materiale badawczym opracowano parametry modelu kształtu, który wyjaśnia ponad 97,5% zmienności przebiegu krzywej morfologicznej. Zastosowany sposób okre-ślania kształtu charakteryzuje się stosunkowo dużą dokładnością określania krzywej mor-fologicznej oraz miąższości strzał. Opracowany wzór opisujący kształt strzały modrzewia polskiego z Góry Chełmowej ma znaczenie lokalne. Jego szersze praktyczne zastosowa-nie wymaga oszacowania parametrów wzoru na bardziej obszernym materiale badaw-czym.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_1_2004.pdf

For citation:

MLA Socha, Jaroslaw, and Robert Zygmunt. "ANALIZA KSZTAłTU STRZAł MODRZEWIA POLSKIEGO NA PRZYKłADZIE DRZEWOSTANóW Z REZERWATU IM. J. KOSTYRKI NA GóRZE CHEłMOWEJ [AN ANALYSIS OF A STEM FORM OF POLISH LARCH (LARIX DECIDUA SUBSP. POLONICA DOMIN.) IN THE J. KOSTYRKA FOREST RESERVE ON THE CHEłMOWA MT]." Acta Sci.Pol. Silv. 3.1 (2004): .
APA Socha J.,Zygmunt R. (2004). ANALIZA KSZTAłTU STRZAł MODRZEWIA POLSKIEGO NA PRZYKłADZIE DRZEWOSTANóW Z REZERWATU IM. J. KOSTYRKI NA GóRZE CHEłMOWEJ [AN ANALYSIS OF A STEM FORM OF POLISH LARCH (LARIX DECIDUA SUBSP. POLONICA DOMIN.) IN THE J. KOSTYRKA FOREST RESERVE ON THE CHEłMOWA MT]. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (1),
ISO 690 SOCHA, Jaroslaw, ZYGMUNT, Robert. ANALIZA KSZTAłTU STRZAł MODRZEWIA POLSKIEGO NA PRZYKłADZIE DRZEWOSTANóW Z REZERWATU IM. J. KOSTYRKI NA GóRZE CHEłMOWEJ [AN ANALYSIS OF A STEM FORM OF POLISH LARCH (LARIX DECIDUA SUBSP. POLONICA DOMIN.) IN THE J. KOSTYRKA FOREST RESERVE ON THE CHEłMOWA MT]. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue1/abstract-4.html