Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (1) 2004 strony: 73-84

Henryk Kasprzyk, Kinga Wichlacz

NIEKTóRE ASPEKTY OCENY KRYSTALICZNOśCI CELULOZY W DREWNIE NAPROMIENIOWA-NYM PROMIENIAMI GAMMA METODą SPEKTROSKOPII FTIR I DYFRAKCJI PROMIENI X

słowa kluczowe: celuloza z drewna, krystaliczność, promieniowanie gamma, spektroskopia FTIR, dyfrakcja promieni X
streszczenie: Zmiany krystaliczności celulozy in situ w drewnie napromieniowanym promieniami gamma badano metodą spektroskopii w podczerwieni (FTIR) i dyfrakcji promieni X. Oceniono korelację między stopniem krystaliczności, oznaczanym z dyfrakcji promieni X a indeksem krystaliczności wyznaczonym metodą spektrofotometryczną w podczerwieni wykorzystując widma normalne i ich drugie pochodne. Otrzymano wysoką korelację jedynie dla stosunku A1373/A2885. Wykazano, że stosunek absorbancji w maksimum do absorbancji w minimum A1373 cm-1/A1350 cm-1 oraz A 1160 cm-1/A1148 cm-1 mogą być stosowane do oceny zmian stopnia krystaliczności celulozy in situ w drewnie.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_1_2004.pdf

For citation:

MLA Kasprzyk, Henryk, and Kinga Wichlacz. "SOME ASPECTS OF ESTIMATION OF THE CRYSTALLINITY OF GAMMA RADIATION WOOD CELLU-LOSE BY FTIR SPECTROSCOPY AND X-RAY DIFFRACTION TECHNIQUES." Acta Sci.Pol. Silv. 3.1 (2004): .
APA Kasprzyk H.,Wichlacz K. (2004). SOME ASPECTS OF ESTIMATION OF THE CRYSTALLINITY OF GAMMA RADIATION WOOD CELLU-LOSE BY FTIR SPECTROSCOPY AND X-RAY DIFFRACTION TECHNIQUES. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (1),
ISO 690 KASPRZYK, Henryk, WICHLACZ, Kinga. SOME ASPECTS OF ESTIMATION OF THE CRYSTALLINITY OF GAMMA RADIATION WOOD CELLU-LOSE BY FTIR SPECTROSCOPY AND X-RAY DIFFRACTION TECHNIQUES. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue1/abstract-7.html