Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 9 (3) 2010 strony: 37-49

Janusz Szmyt

Poznań University of Life Sciences

Wzorzec przestrzennego rozmieszczenia drzew różnych klas grubości w gospodarczych drzewostanach sosnowych (Pinus sylvestris L.) w różnym wieku

słowa kluczowe: : rozkład przestrzenny, drzewostany sosnowe, drzewostany gospodarcze, funkcja Ripleya, zróżnicowanie wielkości
streszczenie:

 

Celem pracy było określenie wzorca przestrzennego rozmieszczenia drzew na powierzchni oraz przestrzennego zróżnicowania ich pierśnic w drzewostanach gospodarczych (Pinus sylvestris L.) sosny zwyczajnej zlokalizowanych w Nadleśnictwie Wymiarki, RDLP Zielona Góra. Analiza dotyczyła drzewostanów w wieku 43, 65 oraz 90 lat, rosnących na siedlisku BMśw, w których były prowadzone zabiegi pielęgnacyjne zgodnie z regułami obowiązującymi w Lasach Państwowych. Typ poziomego rozmieszczenia osobników określono z wykorzystaniem dwóch popularnych metod: indeksu Clarka-Evansa (R) oraz funkcji Ripleya [Clark i Evans 1954, Donnelly 1978, Moeur 1993]. Analizie poddano wszystkie drzewa żywe, drzewa cieńsze od średniej pierśnicy oraz drzewa grubsze od tej średniej dla poszczególnych drzewostanów. Przestrzenne zróżnicowanie pierśnic określono na podstawie indeksu zróżnicowania przestrzennego TD [Pommerening 2002]. W drzewostanach w wieku 43 i 65 lat obie metody określenia typu poziomej organizacji przestrzennej pozwoliły stwierdzić regularne ich rozmieszczenie w małej skali przestrzennej. W drzewostanie najstarszym (90 lat) nie wykazano istotnych odchyleń od wzorca teoretycznego populacji rozmieszczonej losowo (tab. 1, rys. 1, 2). W drzewostanach w wieku 43 i 65 lat rozmieszczenie drzew należących do kategorii drzew cieńszych niż średnia, w większości nie różniło się od losowego. Stwierdzana regularność była obserwowana jedynie w najmniejszej skali przestrzennej. Drzewa grubsze od średniej pierśnicy w tych drzewostanach były rozmieszczone równie często losowo, co regularnie. Podobnie jak w drzewach cieńszych, regularność przejawiała się jedynie w skali przestrzennej odpowiadającej najbliższemu sąsiedztwu (tab. 1, rys. 1, 2). W drzewostanach najstarszych (90-letnich) drzewa cieńsze i grubsze od średniej najczęściej były rozmieszczone losowo. Mimo że wartości indeksu R wskazywały na rozmieszczenie grupowe drzew obu kategorii, zostało ono potwierdzone statystycznie tylko w jednym drzewostanie i tylko dla drzew cieńszych (tab. 2, rys. 3). Przestrzenne zróżnicowanie pierśnic najbliższych sąsiadów było niewielkie i z wiekiem malało we wszystkich badanych drzewostanach (tab. 1).

 

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_3_2010.pdf

For citation:

MLA Szmyt, Janusz. "Spatial pattern of trees of different diameter classes in managed pine stands (Pinus sylvestris L.) of different age." Acta Sci.Pol. Silv. 9.3 (2010): .
APA Szmyt J. (2010). Spatial pattern of trees of different diameter classes in managed pine stands (Pinus sylvestris L.) of different age. Acta Sci.Pol. Silv. 9 (3),
ISO 690 SZMYT, Janusz. Spatial pattern of trees of different diameter classes in managed pine stands (Pinus sylvestris L.) of different age. Acta Sci.Pol. Silv., 2010, 9.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume9/issue3/abstract-4.html