Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (3) 2009 strony: 71-80

Paweł Zarzyński, Bogusław Andres

Warsaw University of Life Sciences &#
8

2
11; SGGW

Związek pomiędzy występowaniem w drewnie wybranych substancji fenolowych a zakresem zdolności troficznych modrzewnika lekarskiego (Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar)

słowa kluczowe: rozkład drewna, Laricifomes officinalis, 3’,5’-dimetoksyacetofenon, furanon, 2,6-dimetoksyfenol, 4-hydroksy-3,5-dimetoksy benzaldehyd, 1,4-butanodiamina- -2,3-dimetoksy N,N,N’,N’tetrametyl
streszczenie:

Modrzewnik lekarski (Laricifomes officinalis) jest grzybem typowo monofagicznym rozkładającym na terenie Europy Środkowej wyłącznie drewno twardzielowe drzew rodzaju Larix. Prawdopodobnym wytłumaczeniem takich preferencji troficznych jest specyficzny skład drewna modrzewiowego, a w szczególności niedostatek w nim niektórych związków chemicznych mogących być inhibitorami wzrostu tego grzyba. W celu udowodnienia tej teorii przebadano w warunkach laboratoryjnych pięć związków o charakterze fenolowym wytypowanych na podstawie przeprowadzonej wcześniej jakościowo-ilościowej analizy chemicznej drewna 25 różnych gatunków drzew. Były to: 3’,5’-dimetoksyacetofenon, furanon, 2,6-dimetoksyfenol, syringe aldehyde i 1,4-butanodiami­na-2,3-dimetoksy N,N,N’,N’tetrametyl. Nasycone nimi próbki drewna modrzewiowego zostały poddane w warunkach laboratoryjnych kontrolowanemu rozkładowi na grzybni L. officinalis. Wyniki doświadczenia, w porównaniu z tempem rozkładu próbek kontrolnych, pozwoliły na stwierdzenie, że wszystkie z badanych związków fenolowych wpływają na spowolnienie tempa rozkładu drewna przez L. officinalis, czyli są naturalnymi inhibitorami wzrostu jego grzybni i mogą być jednym z czynników warunkujących wąską specjalizację troficzną tego gatunku.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_3_2009.pdf

For citation:

MLA Zarzyński, Paweł, and Bogusław Andres. "The connection between chosen phenolic compounds occurring in wood and the range of trophic abilities of quinine fungus (Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar)." Acta Sci.Pol. Silv. 8.3 (2009): .
APA Zarzyński P., Andres B. (2009). The connection between chosen phenolic compounds occurring in wood and the range of trophic abilities of quinine fungus (Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar). Acta Sci.Pol. Silv. 8 (3),
ISO 690 ZARZYńSKI, Paweł, ANDRES, Bogusław. The connection between chosen phenolic compounds occurring in wood and the range of trophic abilities of quinine fungus (Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar). Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue3/abstract-7.html