Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (3) 2009 strony: 29-38

Krzysztof Jabłoński

Poznań University of Life Sciences

Innowacje w wykorzystaniu biomasy drzewnej jako odnawialnego źródła energii – analiza wybranych przypadków

słowa kluczowe: innowacje, odnawialne źródła energii, biomasa, pelety
streszczenie:

W pracy zanalizowano trzy przypadki zakładów, w których przeprowadzono działania innowacyjne polegające na wykorzystaniu biomasy drzewnej do produkcji energii cieplnej lub paliwa drzewnego (pelety). W dwóch zakładach zostały zainstalowane kotły do spalania biomasy drzewnej, a w trzecim zakładzie zainstalowano linię technologiczną do produkcji peletów. Analiza została wykonana na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadów przeprowadzonych w zakładach. W powodzeniu działań innowacyjnych zasadniczą rolę odegrały osoby o nastawieniu proinnowacyjnym, będące „motorem” innowacji. Najważniejszym problemem w realizacji podejmowanych działań było finansowanie innowacji. Znaczną rolę w powodzeniu działań innowacyjnych odegrały możliwości wykorzystania środków publicznych do ich finansowania. Zrealizowane działania innowacyjne przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności zakładów, wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów biomasy drzewnej oraz redukcji emisji zanieczyszczeń i CO2 do atmosfery.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_3_2009.pdf

For citation:

MLA Jabłoński, Krzysztof. "Innovations in the use of woody biomass as a renewable energy source – an analysis of selected cases." Acta Sci.Pol. Silv. 8.3 (2009): .
APA Jabłoński K. (2009). Innovations in the use of woody biomass as a renewable energy source – an analysis of selected cases. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (3),
ISO 690 JABłOńSKI, Krzysztof. Innovations in the use of woody biomass as a renewable energy source – an analysis of selected cases. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue3/abstract-3.html