Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 8 (2) 2009 strony: 31-45

Witold Pazdrowski, Marek Szymański, Katarzyna Kaźmierczak, Marcin Nawrot, Krzysztof Mańka

Osiowe i promieniowe zróżnicowanie udziału bielu i twardzieli w pniach dębów szypułkowych (Quercus robur L.) a wybrane cechy biometryczne drzew i żyzność siedliska

słowa kluczowe: warunki siedliskowe, las mieszany świeży, las świeży, klasyfikacja Krafta, drewno, surowiec drzewny
streszczenie:

Praca jest próbą określenia zmienności udziału bielu i twardzieli w pniach dębów szypułkowych (Quercus robur L.) na przekroju poprzecznym oraz wzdłuż osi pnia. Drzewa poddane analizie wyrosły w warunkach lasu mieszanego świeżego oraz lasu świeżego i reprezentowały drzewostan główny według klasyfikacji biologicznej Krafta, w wieku 81-100 lat (V klasa wieku) oraz 101-120 lat (VI klasa wieku). Drzewa próbne wybrano zgodnie z założeniami dendrometrii – według metody Uricha (z równą liczbą drzew w stopniu grubości) na czterech powierzchniach badawczych (o areale 1 ha każda). Dla każdego drzewa modelowego oznaczonego na powierzchni pomierzono powierzchnię rzutu korony. Po ścięciu wykonano wszystkie niezbędne pomiary cech biometrycznych pni i żywej korony. Ze środków sekcji o długości 2 m wycięto krążki w celu pomiaru cech makrostruktury drewna oraz określenia objętości pierścienia bielu i walca twardzieli. Ponadto wycięto krążki z podstawy drzewa (miejsca ścięcia) oraz z pierśnicy (na wysokości 1,3 m). Opracowując wyniki, posługiwano się średnimi arytmetycznymi wartościami wyróżnionych stref określonymi dla pojedynczych krążków lub drzew. W toku prac stwierdzono nieregularność szerokości stref bielu i twardzieli w pniach dębów. Wykazano silną, dodatnią zależność pomiędzy objętością korony (jako objętość parabo¬loidy) i powierzchnią kołowego rzutu korony oraz powierzchnią bielu na przekroju poprzecznym. Niektóre współczynniki korelacji były nieistotne statystycznie. Rozpatrując indywidualnie klasy biosocjalne według Krafta, zaobserwowano dużą zmienność objętości bielu i twardzieli w pniach drzew. Ponadto wykazano zróżnicowanie w udziale bielu i twardzieli pomiędzy klasą wieku oraz stosunkowo niewielką zmienność pomiędzy siedliskowymi typami lasu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/4_2_2009.pdf

For citation:

MLA Pazdrowski, Witold, et al. "Axial and radial variation of sapwood and heartwood in stems of common oak (Quercus robur L.) and selected biometric traits of trees and site fertility." Acta Sci.Pol. Silv. 8.2 (2009): .
APA Pazdrowski W., Szymański M., Kaźmierczak K., Nawrot M., Mańka K. (2009). Axial and radial variation of sapwood and heartwood in stems of common oak (Quercus robur L.) and selected biometric traits of trees and site fertility. Acta Sci.Pol. Silv. 8 (2),
ISO 690 PAZDROWSKI, Witold, et al. Axial and radial variation of sapwood and heartwood in stems of common oak (Quercus robur L.) and selected biometric traits of trees and site fertility. Acta Sci.Pol. Silv., 2009, 8.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume8/issue2/abstract-4.html