Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (3) 2008 strony: 47-57

Michał Żmuda, Piotr Karolewski, Marian J. Giertych, Roma Żytkowiak, Marek Bąkowski, Jacek Grzebyta, Jacek Oleksyn

Wpływ warunków świetlnych na uszkodzenia liści krzewów podszytu przez foliofagi

słowa kluczowe: owady, światło, fenole, krzewy podszytowe, taniny
streszczenie: Warunki świetlne wywierają bezpośredni wpływ na metabolizm, wzrost i rozwój roślin, w tym także na ich możliwości obronne przed szkodnikami. W badaniach określaliśmy wpływ warunków świetlnych na reakcję sześciu pospolitych gatunków krzewów podszytu (Sambucus nigra, Prunus serotina, Prunus padus, Cornus sanguinea, Frangula alnus i Corylus avellana) na żerowanie foliofagów. Gatunki różniły się istotnie w poziomie zgryzienia liści przez owady. Z wyjątkiem C. avellana, liście krzewów rosnących w warunkach pełnego nasłonecznienia były mniej zgryzione przez owady niż krzewy rosnące w cieniu. Należy sądzić, że wyższa jakość pokarmowa liści krzewów rosnących w cieniu jest związana z mniejszą zawartością w nich wtórnych metabolitów (rozpuszczalnych fenoli i skondensowanych tanin). Jednakże nie było istotnej zależności między wrażliwością gatunków na zgryzanie liści a ich chemizmem, co wskazuje, że zarówno reakcja obronna gospodarza, jak i liczebność foliofagów mogą być odpowiedzialne za obserwowane różnice w stopniu zgryzienia liści.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/5_3_2008.pdf

For citation:

MLA Żmuda, Michał, et al. "The effect of light conditions on leaf injury in underbrush shrubs caused by leaf-eating insects." Acta Sci.Pol. Silv. 7.3 (2008): .
APA Żmuda M., Karolewski P., Giertych M.J., Żytkowiak R., Bąkowski M., Grzebyta J., Oleksyn J. (2008). The effect of light conditions on leaf injury in underbrush shrubs caused by leaf-eating insects. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (3),
ISO 690 ŻMUDA, Michał, et al. The effect of light conditions on leaf injury in underbrush shrubs caused by leaf-eating insects. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue3/abstract-5.html