Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (2) 2008 strony: 29-38

Jiří Schneider, Petr Kupec, Alice Melicharová, Katarína Domokošová, Ilja Vyskot

Zastosowanie wyników oceny funkcji ekosystemu leśnego do oszacowania wpływu realizacji projektu inwestycyjnego na ekosystemy leśne na przykładzie rezerwatu przyrody Klánovický les – Cyrilov

słowa kluczowe: funkcje lasu, koszty ekologiczne, obszary chronione
streszczenie: Projekt inwestycyjny pola golfowego z 18 dołkami ma być zrealizowany w rejonie Klánovický les, który jest częścią parku przyrodniczego Klánovice-Čihadla i ponadregionalnego biocentrum Vidrholec. Większa część powierzchni tego rejonu jest zachodnią częścią rezerwatu przyrody Klánovický les – Cyrilov. Powierzchnia katastralna Klánovice została włączona do proponowanej pierwszej strefy podmiejskich lasów rekreacyjnych Pragi. Ocena wpływu proponowanego ośrodka golfowego na ekosystemy leśne rejonu Klánovický les została wykonana za pomocą metody ilościowego określania i oceny wszystkich społecznych funkcji lasu opracowanej przez prof. I. Vyskota i współpracowników [2003]. Metoda ocenia wszystkie społeczne funkcje lasu, z których każda jest jednakowo ważna, ale ma inną jakość. Ocena szkód w ekosystemie została wykonana dla głównych typów drzewostanu (typów ekosystemu leśnego) w ramach głównych typów siedliskowych i dotyczyła wszystkich społecznych funkcji lasu: bioprodukcji, stabilizacji ekologicznej, gospodarki wodnej, ochrony gleby, rekreacji oraz funkcji sanitarno-higie¬nicznej. Średnią wartość szkód ekologicznych wyrażono w koronach czeskich i przeliczono na euro.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_2_2008.pdf

For citation:

MLA Schneider, Jiří, et al. "Usage of ecosystem forest functions evaluation for the assessment of investment project realization influence to forest ecosystems on the example of natural preserve Klánovický les – Cyrilov." Acta Sci.Pol. Silv. 7.2 (2008): .
APA Schneider J., Kupec P., Melicharová A., Domokošová K., Vyskot I. (2008). Usage of ecosystem forest functions evaluation for the assessment of investment project realization influence to forest ecosystems on the example of natural preserve Klánovický les – Cyrilov. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (2),
ISO 690 SCHNEIDER, Jiří, et al. Usage of ecosystem forest functions evaluation for the assessment of investment project realization influence to forest ecosystems on the example of natural preserve Klánovický les – Cyrilov. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume7/issue2/abstract-3.html