Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 7 (1) 2008 strony: 31-38

Marcin Nawrot, Witold Pazdrowski, Marek Szymański

Procentowy udział bielu i twardzieli w strzałach modrzewi europejskich (Larix decidua Mill.) II i III klasy wieku wyrosłych w zróżnicowanych warunkach siedliskowych, reprezentujących drzewostan główny według Krafta

słowa kluczowe: biel, twardziel, modrzew europejski, typ siedliskowy lasu, klasa wieku
streszczenie: W pracy podjęto próbę określenia udziału bielu i twardzieli w strzałach modrzewi europejskich reprezentujących II i III klasę wieku wyrosłych w warunkach BMśw, LMśw i Lśw. Największy udział twardzieli w strzałach modrzewi stwierdzono w warunkach Lśw, a najmniejszy na BMśw. Widoczne różnice zaobserwowano także pomiędzy badanymi klasami wieku, przy czym większy udział twardzieli stwierdzono w III klasie wieku. Najmniejszym udziałem drewna twardzielowego spośród drzew drzewostanu głównego według Krafta charakteryzowały się drzewa współpanujące, a największym drzewa panujące.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2008.pdf

For citation:

MLA Nawrot, Marcin, et al. "Percentage share of sapwood and heartwood in stems of European larch (Larix decidua Mill.) representing II and III class of age grown in different forest site types, representing main tree stand at Kraft biosocial classification." Acta Sci.Pol. Silv. 7.1 (2008): .
APA Nawrot M., Pazdrowski W., Szymański M. (2008). Percentage share of sapwood and heartwood in stems of European larch (Larix decidua Mill.) representing II and III class of age grown in different forest site types, representing main tree stand at Kraft biosocial classification. Acta Sci.Pol. Silv. 7 (1),
ISO 690 NAWROT, Marcin, PAZDROWSKI, Witold, SZYMAńSKI, Marek. Percentage share of sapwood and heartwood in stems of European larch (Larix decidua Mill.) representing II and III class of age grown in different forest site types, representing main tree stand at Kraft biosocial classification. Acta Sci.Pol. Silv., 2008, 7.1: .
Abstract in english:
http://www.forestry.actapol.net/volume7/issue1/abstract-3.html