Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (3) 2007 strony: 67-76

Marcin Nawrot, Witold Pazdrowski, Marek Szymański, Grzegorz Kupczyk, Krzysztof Lubieński

Miąższość i udział drewna młodocianego, dojrzewającego oraz dojrzałego w strzałach świerka pospolitego (Picea abies [L.] Karst) wyrosłego w warunkach siedliska lasu mieszanego górskiego (LMG)

słowa kluczowe: drewno młodociane, drewno dojrzewające (przejściowe), drewno dojrzałe, świerk pospolity
streszczenie: Praca obrazuje zależności zachodzące pomiędzy wiekiem drzew, pozycją biosocjalną a miąższością i udziałem drewna młodocianego, dojrzewającego i dojrzałego. Obiektem badań były drzewostany świerkowe reprezentujące II, III oraz IV klasę wieku, wyrosłe w warunkach lasu mieszanego górskiego. Strefy drewna młodocianego, dojrzewającego oraz dojrzałego zostały wyznaczone na podstawie stosunku szerokości strefy drewna późnego do wczesnego w przyrostach rocznych. Drewno tworzone w ulistnionych łodygach i w bliskości aparatu asymilacyjnego wykazuje odmienną strukturę i charakter od drewna powstającego w częściach od niego oddalonych. Z tego względu wyróżniamy drewno młodociane oraz dojrzałe. Najogólniej mówiąc, drewno młodociane jest nierozerwalnie związane z silnym wpływem aparatu asymilacyjnego, czyli z ugałęzioną częścią drzew. Drewno młodociane występuje w każdym drzewie i jest z punktu praktycznego wykorzystania drewna elementem niepożądanym, ograniczającym możliwości wykorzystania surowca drzewnego.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_3_2007.pdf

For citation:

MLA Nawrot, Marcin, et al. "Volume and share of juvenile, maturing and mature wood in stems of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst) grown in mixed mountain forest sites." Acta Sci.Pol. Silv. 6.3 (2007): .
APA Nawrot M., Pazdrowski W., Szymański M., Kupczyk G., Lubieński K. (2007). Volume and share of juvenile, maturing and mature wood in stems of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst) grown in mixed mountain forest sites. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (3),
ISO 690 NAWROT, Marcin, et al. Volume and share of juvenile, maturing and mature wood in stems of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst) grown in mixed mountain forest sites. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue3/abstract-7.html