Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (3) 2007 strony: 51-65

Roman Jaszczak, Kazimierz Niziołek, Paweł Przybylski

Stan koron sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Nadleśnictwie Lubin (RDLP Wrocław) w latach 2002-2004

słowa kluczowe: Nadleśnictwo Lubin, sosna zwyczajna, defoliacja, ocena kompleksowa
streszczenie: Obserwacje prowadzono w latach 2002, 2003 i 2004 w litych drzewostanach sosnowych w wieku od 41 do 80 lat, w których założono łącznie osiem par powierzchni próbnych, po jednej z III i IV klasy wieku. Powierzchnię tworzyło zawsze 25 drzew wybranych z drzewostanu głównego, dla których oceniano defoliację oraz trzy cechy koron: stan aparatu asymilacyjnego (cecha A), przyrost wysokości (cecha B) i żywotność pędów (cecha C). Zebrane dane pogrupowano dla każdej z powierzchni i klas wieku, a następnie obliczono dla nich podstawowe statystyki opisowe defoliacji. Porównano różnice pomiędzy przeciętnymi defoliacjami i punktami oceny kompleksowej za pomocą błędu standardowego różnicy dwóch średnich (dla P = 0,95). Analiza dotyczyła każdej z powierzchni i ogółem danej klasy wieku w trzech okresach badawczych (lata 2002-2003, 2003-2004 i 2002-2004) oraz par powierzchni i klas wieku w kolejnych trzech latach obserwacji (2002, 2003 i 2004). Stwierdzono, że w Nadleśnictwie Lubin w latach 2002-2004 stan drzew sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na poszczególnych powierzchniach, wyrażony średnią defoliacją i oceną kompleksową ich koron, był dynamiczny i ulegał statystycznie istotnym zmianom (tab. 3 i 7). Średnia defoliacja koron drzew drzewostanów młodszych była mniejsza w kolejnych trzech latach obserwacji od średniej defoliacji koron drzewostanów starszych, jednak tylko w 50% przypadków była to różnica statystycznie istotna (tab. 4). Średnia liczba punktów oceny kompleksowej w kolejnych trzech latach obserwacji była niższa w 62,5% dla drzewostanów III klasy wieku i w każdym z przypadków była to różnica statystycznie istotna (tab. 8). Uzyskane wyniki potwierdzają, że ocena uszkodzeń drzewostanów sosnowych w toku prac urządzeniowych powinna być wykonywana częściej niż co 10 lat.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/6_3_2007.pdf

For citation:

MLA Jaszczak, Roman, et al. "Scots pine (Pinus sylvestris L.) crown condition in the Lubin Forest District (Wrocław RDSF) in years 2002-2004." Acta Sci.Pol. Silv. 6.3 (2007): .
APA Jaszczak R., Niziołek K., Przybylski P. (2007). Scots pine (Pinus sylvestris L.) crown condition in the Lubin Forest District (Wrocław RDSF) in years 2002-2004. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (3),
ISO 690 JASZCZAK, Roman, NIZIOłEK, Kazimierz, PRZYBYLSKI, Paweł. Scots pine (Pinus sylvestris L.) crown condition in the Lubin Forest District (Wrocław RDSF) in years 2002-2004. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.3: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue3/abstract-6.html