Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (2) 2007 strony: 99-112

Marek Wajdzik, Tadeusz Kubacki, Dariusz Kulak

Zróżnicowanie masy ciała i jakości poroża u samców sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) w południowej Polsce na przykładzie okolic Krakowa

słowa kluczowe: sarna europejska, jakość osobnicza, okolice Krakowa, masa ciała, wymiary czaszek i poroża
streszczenie: W pracy przeprowadzono ocenę porównawczą samców sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) bytujących w czterech zróżnicowanych pod względem fizyczno-geograficznym i klimatycznym rejonach okolic Krakowa (rys. 1). Jako kryterium oceny jakości osobniczej rogaczy przyjęto: masę tuszy, wymiary i masę czaszek oraz wymiary i formę poroża. Najniższą jakość osobniczą stwierdzono u saren bytujących w rejonie Jurajskich Parków Krajobrazowych, a najwyższą u kozłów z Wyżyny Miechowskiej i Płaskowyżu Proszowickiego. Dowiedziono, iż pod względem wymiarów czaszek sarny bytujące w regionie krakowskim nie ustępują najlepszym polskim populacjom tego gatunku.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_2_2007.pdf

For citation:

MLA Wajdzik, Marek, et al. "Diversification of the body weight and quality of the antlers in males of the roe deer (Capreolus capreolus L.) in southern Poland exemplified by surroundings of Cracow." Acta Sci.Pol. Silv. 6.2 (2007): .
APA Wajdzik M., Kubacki T., Kulak D. (2007). Diversification of the body weight and quality of the antlers in males of the roe deer (Capreolus capreolus L.) in southern Poland exemplified by surroundings of Cracow. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (2),
ISO 690 WAJDZIK, Marek, KUBACKI, Tadeusz, KULAK, Dariusz. Diversification of the body weight and quality of the antlers in males of the roe deer (Capreolus capreolus L.) in southern Poland exemplified by surroundings of Cracow. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue2/abstract-9.html