Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (2) 2007 strony: 87-97

Mieczysław Turski

Ocena dokładności „Tablic przyrostu miąższości dla sosny” Alberta Dudka w drzewostanach sosnowych LZD Murowana Goślina

słowa kluczowe: przyrost miąższości, tablice, dokładność, sosna
streszczenie: W pracy podjęto próbę oceny dokładności „Tablic przyrostu miąższości dla sosny” Alberta Dudka w drzewostanach sosnowych w wieku 35, 50 i 88 lat, pochodzących z LZD Murowana Goślina. W drzewostanie 35-letnim najmniejszy wtórny błąd procentowy określania bieżącego przyrostu miąższości drzewostanu za 5-letni okres przyrostowy uzyskano, stosując IV wariant tablic (–2,69%), a za okres 10-letni z wykorzystaniem I wariantu (1,62%). W drzewostanie 50-letnim dla krótszego okresu przyrostowego był to wariant II (–2,21%), a dla dłuższego – V wariant (–7,94%). W najstarszym drzewostanie to odpowiednio III (12,60%) i IV (–6,77%) wariant tablic. Stosując wariant II, IV i V tablic, w analizowanych drzewostanach ustalono bieżący przyrost miąższości w stopniach grubości. Niezależnie od zastosowanego wariantu tablic (w poszczególnych stopniach grubości) uzyskano błędy zarówno dodatnie, jak i ujemne, a największe błędy (wartości bezwzględne) wystąpiły dla drzew pochodzących z najniższych i najwyższych stopni grubości. W większości przypadków dokładność określania bieżącego przyrostu miąższości badanych drzewostanów za pomocą tablic była zgodna z dokładnością, którą przewidywał ich autor. Wariant V tablic pozwala na najdokładniejsze określenie przyrostu miąższości drzewostanu, niezależnie od jego wieku i długości okresu przyrostowego.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_2_2007.pdf

For citation:

MLA Turski, Mieczysław. "Assessment of accuracy of “Volume increment tables for pine” by Albert Dudek in pine stands of the Murowana Goślina forestry experimental station." Acta Sci.Pol. Silv. 6.2 (2007): .
APA Turski M. (2007). Assessment of accuracy of “Volume increment tables for pine” by Albert Dudek in pine stands of the Murowana Goślina forestry experimental station. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (2),
ISO 690 TURSKI, Mieczysław. Assessment of accuracy of “Volume increment tables for pine” by Albert Dudek in pine stands of the Murowana Goślina forestry experimental station. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.2: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue2/abstract-8.html