Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (1) 2007 strony: 65-78

Agnieszka Ramion, Paweł Rutkowski

Zróżnicowanie warunków występowania drzewostanów brzozowych na gruntach porolnych w nadleśnictwach Dretyń, Miastko i Niedźwiady

słowa kluczowe: drzewostany brzozowe, Betula pendula, grunty porolne
streszczenie: Badaniami objęto 14 drzewostanów brzozowych, w wieku 55-60 lat, w nadleśnictwach Dretyń, Miastko i Niedźwiady. Poddano analizie zróżnicowanie warunków przyrodniczych, ich występowanie pod względem potrzeb przebudowy na lasy bukowe, bukowo-dębowe lub dębowe. Stwierdzono, że zróżnicowanie warunków przyrodniczych, w których występują badane drzewostany brzozowe obejmuje: trzy typy siedliskowe lasu (las świeży, las mieszany świeży oraz bór mieszany świeży), pięć typów i podtypów gleb (gleby bielicowe właściwe, rdzawe właściwe, rdzawe brunatne, płowe brunatne, płowe opadowoglejowe), pięć różnych powierzchniowych utworów geologicznych (piaski sandrowe, piaski wodnolodowcowe utworów szczelinowych, piaski zwałowe, gliny zwałowe, iły trzeciorzędowe), cztery stopnie uwilgotnienia siedliska (siedliska o bardzo słabym wpływie wód gruntowych, siedliska o bardzo słabym wpływie wód opadowych, siedliska o słabym wpływie wód gruntowych, siedliska o słabym wpływie wód opadowych), sześć zbiorowisk roślinności rzeczywistej (zbiorowiska brzozowe bez jednoznacznej przynależności fitosocjologicznej, zbiorowiska z grupy zbiorowisk acydofilnych reprezentujących klasę Trifolio Geranietea sanguinei, Rubetum idaei, zbiorowisko zbliżone do Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae, zbiorowisko zbliżone do Fago-Quercetum petraeae, zbiorowisko zbliżone do Galio odorati-Fagetum) i cztery zbiorowiska roślinności potencjalnej (Galio odorati-Fagetum, Fago-Quercetum, Calamagrostio arundinaceae-Quer¬cetum petraeae, Potentillo albae-Quercetum).
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_1_2007.pdf

For citation:

MLA Ramion, Agnieszka, and Paweł Rutkowski. "Diversification of conditions found in birch stands on formerly arable grounds in the Dretyń, Miastko and Niedźwiady forest divisions." Acta Sci.Pol. Silv. 6.1 (2007): .
APA Ramion A., Rutkowski P. (2007). Diversification of conditions found in birch stands on formerly arable grounds in the Dretyń, Miastko and Niedźwiady forest divisions. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (1),
ISO 690 RAMION, Agnieszka, RUTKOWSKI, Paweł. Diversification of conditions found in birch stands on formerly arable grounds in the Dretyń, Miastko and Niedźwiady forest divisions. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue1/abstract-8.html