Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (1) 2007 strony: 51-64

Agnieszka Polowczyk, Jarosław Polowczyk, Dorota Wrońska-Pilarek

Dendroflora planowanego rezerwatu „Bieliszowskie Łęgi” nad Odrą w województwie dolnośląskim

słowa kluczowe: dendroflora, ochrona przyrody, „Bieliszowskie Łęgi”
streszczenie: Rezerwat „Bieliszowskie Łęgi” nad Odrą jest planowany na powierzchni około 240 ha. Celem ochrony mają być siedliska lasów nadrzecznych oraz doliny rzecznej. Zinwentaryzowano 63 gatunki roślin drzewiastych z 19 rodzin. Dominują taksony rodzime (51). Najliczniej reprezentowane są gatunki żyznych lasów liściastych. Na badanym terenie prowadzona jest gospodarka leśna, dlatego przeważają drzewa o średnich pierśnicach, a okazy o znacznych obwodach mają stosunkowo niewielki udział. Do najcenniejszych należą: 3 gatunki prawnie chronione, a także 25 drzew o obwodach pomnikowych, 27 drzew o obwodach zbliżonych do pomnikowych oraz 62 drzewa o obwodach okazałych. Do objęcia ochroną w formie pomników przyrody wytypowano 18 drzew. Planowany rezerwat jest obszarem zmienionym przez działalność człowieka (regulacja rzeki, gospodarka leśna i łąkowa). Objęcie terenu „Bieliszowskich Łęgów” ochroną pozwoliłoby na stopniowe przywrócenie naturalnego charakteru tamtejszych lasów nadrzecznych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_1_2007.pdf

For citation:

MLA Polowczyk, Agnieszka, et al. "Dendroflora of the planned “Bieliszowskie Łęgi” reserve situated along the Odra River in the region of Lower Silesia." Acta Sci.Pol. Silv. 6.1 (2007): .
APA Polowczyk A., Polowczyk J., Wrońska-Pilarek D. (2007). Dendroflora of the planned “Bieliszowskie Łęgi” reserve situated along the Odra River in the region of Lower Silesia. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (1),
ISO 690 POLOWCZYK, Agnieszka, POLOWCZYK, Jarosław, WROńSKA-PILAREK, Dorota. Dendroflora of the planned “Bieliszowskie Łęgi” reserve situated along the Odra River in the region of Lower Silesia. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue1/abstract-7.html