Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (1) 2007 strony: 13-25

Lech Jędras, Irmina Maciejewska-Rutkowska

Charakterystyka ekologiczno-geograficzna flory naczyniowej górnego odcinka doliny rzeki Kosy i Jeziora Czaple (województwo zachodniopomorskie)

słowa kluczowe: flora naczyniowa, jezioro Czaple, rzeka Kosa, gmina Dębno
streszczenie: Badania przeprowadzono w obrębie górnego odcinka doliny rzeki Kosy i jeziora Czaple (woj. zachodniopomorskie). Zanotowano 200 gatunków roślin naczyniowych należących do 69 rodzin. Czterdzieści siedem występujących tutaj gatunków jest objętych ochroną prawną lub znajduje się na listach gatunków zagrożonych i ginących (np. Achillea ptarmica, Asplenium trichomanes, Epipactis helleborine, Polypodium vulgare). Dominującą rolę w warstwie drzew odgrywają Alnus glutinosa, Quercus robur i Fraxinus excelsior. W warstwie krzewów licznie występują: Frangula alnus, Corylus avellana, Sambucus nigra i Viburnum opulus oraz samosiewy F. excelsior, Acer pseudoplatanus i Picea abies. W warstwie zielnej najczęściej spotykanymi gatunkami są Calamagrostis canescens i taksony z rodzaju Carex. Zanotowane gatunki najczęściej reprezentują zbiorowiska z klasy Alnetea glutinosae, Querco-Fageta, Quercetea robori-petraeae, Vaccinio-Piceetea, a także Phragmitetea. Stwierdzono, że najwięcej gatunków preferuje stanowiska o umiarkowanym świetle i stanowiska półcieniste z glebami świeżymi i wilgotnymi, organiczno-mineralnymi.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2007.pdf

For citation:

MLA Jędras, Lech, and Irmina Maciejewska-Rutkowska. "An ecological and geographical characteristic of vascular flora in the upper tract of the Kosa River valley and Lake Czaple (Zachodniopomorskie province)." Acta Sci.Pol. Silv. 6.1 (2007): .
APA Jędras L., Maciejewska-Rutkowska I. (2007). An ecological and geographical characteristic of vascular flora in the upper tract of the Kosa River valley and Lake Czaple (Zachodniopomorskie province). Acta Sci.Pol. Silv. 6 (1),
ISO 690 JęDRAS, Lech, MACIEJEWSKA-RUTKOWSKA, Irmina. An ecological and geographical characteristic of vascular flora in the upper tract of the Kosa River valley and Lake Czaple (Zachodniopomorskie province). Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue1/abstract-2.html