Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (1) 2007 strony: 85-93

Roman Wojtkowiak, Jacek Kromulski, Adam Dubowski

Badania poziomu hałasu powstającego w wyniku przemieszczania się piły łańcuchowej po prowadnicy smarowanej różnymi olejami

słowa kluczowe: piła łańcuchowa, układ tnący, olej smarujący, hałas, pomiar hałasu
streszczenie: Zgodnie z dyrektywą unijną maszyna musi być tak zaprojektowana i wykonana, aby zagrożenia emitowanym hałasem były zredukowane do najniższego poziomu. Również w wypadku łańcuchowej pilarki spalinowej, powszechnie używanej do celów zawodowych, jak i przydomowych, powinno się maksymalnie ograniczać szkodliwe oddziaływanie na operatora. W Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu we współpracy z Katedrą Techniki Leśnej Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu przeprowadzono laboratoryjne badania stanowiskowe skuteczności tłumienia poziomu drgań prowadnicy, a co za tym idzie i hałasu w otoczeniu, dla wybranych olejów mineralnych i roślinnych zastosowanych w układzie tnącym pilarki łańcuchowej. Badania prowadzono na specjalnie przygotowanym stanowisku pomiarowym, podczas przemieszczania się piły łańcuchowej po prowadnicy bez procesu cięcia drewna. Rejestracje i analizy wykonano za pomocą zestawu pomiarowego składającego się z dwukanałowego analizatora sygnałów w czasie rzeczywistym firmy Brüel & Kjaer typ 2034, wibrometru laserowego firmy Polytec, mikrofonu pojemnościowego 0,5 cala z przedwzmacniaczem firmy Brüel & Kjaer, komputera z interfejsem pomiarowym IEEE-488 i oprogramowaniem PCODS firmy Brüel & Kjaer. Badanie hałasu powstającego podczas przemieszczania się po prowadnicy piły łańcuchowej napędzanej kółkiem pozwala stwierdzić, że w tych samych warunkach, podobne pobrane z tej samej partii elementy układu tnącego, w wyniku zastosowania różnych olejów mogą wywoływać różny poziom hałasu. Waha się on od 99,6 dB(A) dla oleju roślinnego I do 105,2 dB(A) dla zużytego oleju silnikowego K.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/10_1_2007.pdf

For citation:

MLA Wojtkowiak, Roman, et al. "Measurements of noise resulting from cutting chain movements on a chain-saw bar, lubricated with different oils." Acta Sci.Pol. Silv. 6.1 (2007): .
APA Wojtkowiak R., Kromulski J., Dubowski A. (2007). Measurements of noise resulting from cutting chain movements on a chain-saw bar, lubricated with different oils. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (1),
ISO 690 WOJTKOWIAK, Roman, KROMULSKI, Jacek, DUBOWSKI, Adam. Measurements of noise resulting from cutting chain movements on a chain-saw bar, lubricated with different oils. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue1/abstract-10.html