Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 6 (1) 2007 strony: 5-12

Marta Z. Dadacz, Piotr Łakomy

Rozwój sznurów grzybniowych izolatów Hypholoma fasciculare w różnych glebach

słowa kluczowe: Hypholoma fasciculare, rozwój sznurów grzybniowych, gleby leśne
streszczenie: Celem pracy było zbadanie rozwoju sznurów grzybniowych dwóch izolatów Hypholoma fasciculare w glebach leśnych pochodzących drzewostanów z siedlisk BMśw i LMśw. W pierwszym wariancie doświadczenia zasiedlone przez grzybnie segmenty, uzyskane z pędów dębowych o średnicy 2 cm i długości 5 cm, wykładano centralnie na powierzchni gleby umieszczonej w pudełku (26 cm × 18 cm × 6,5 cm). W narożnikach pudełka umieszczano także sterylne segmenty drewna na powierzchni gleby i na głębokości 65 mm. Glebę przykrywano sciołą pobraną z tych samych drzewostanów. W drugim wariancie doświadczenia inokulum zostało umieszczone na głębokości 35 mm, a sterylne segmenty drewna na powierzchni gleby, na głębokości 35 i 65 mm. W kontrolach glebę zastąpiono piaskiem. Każda kombinacja doświadczenia została wykonana w pięciu powtórzeniach. Analizę rozwoju sznurów grzybniowych oraz zasiedlenia drewna przeprowadzono po miesiącu w wariancie I doświadczenia oraz po dwóch, czterech, sześciu i ośmiu tygodniach w wariacie II. Analizowano rozwój sznurów grzybniowych i zasiedlenie drewna przez grzybnię izolatów H. fasciculare. Stwierdzono, że sznury grzybniowe penetrują intensywniej glebę pobraną z LMśw niż z BMśw. Izolaty różniły się także pod względem długości sznurów grzybniowych wytwarzanych w tych samych warunkach glebowych. Natomiast nie stwierdzano różnic w zasiedleniu drewna pomiędzy izolatami w różnych glebach. Pojedyncze różnice wystąpiły po porównaniu kontroli z odpowiednią kombinacją doświadczenia.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2007.pdf

For citation:

MLA Dadacz, Marta Z., and Piotr Łakomy. "Development of mycelial cords of Hypholoma fasciculare isolates in different forest soils." Acta Sci.Pol. Silv. 6.1 (2007): .
APA Dadacz M.Z., Łakomy P. (2007). Development of mycelial cords of Hypholoma fasciculare isolates in different forest soils. Acta Sci.Pol. Silv. 6 (1),
ISO 690 DADACZ, Marta Z., ŁAKOMY, Piotr. Development of mycelial cords of Hypholoma fasciculare isolates in different forest soils. Acta Sci.Pol. Silv., 2007, 6.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume6/issue1/abstract-1.html