Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 5 (1) 2006 strony: 37-37

Witold Grzywiński, Ryszard Hołota

SUBIEKTYWNA OCENA ZMĘCZENIA ROBOTNIKÓW LEŚNYCH NA PODSTAWIE KWESTIONARIUSZA JAPOŃSKIEGO

słowa kluczowe: zmęczenie, metody subiektywne, kwestionariusz japoński, leśnictwo
streszczenie: Ocena subiektywna jest prostą metodą wartościowania zmęczenia. Jest nią odpowiedź pracownika dotycząca poziomu obciążenia pracą na stanowisku roboczym. Do oceny zmęczenia robotników leśnych zastosowano kwestionariusz japoński, składający się z 30 pytań podzielonych na trzy grupy dolegliwości dotyczących aktywności, motywacji i zmęczenia fizycznego. Badaniami objęto pracowników na 30 stanowiskach roboczych, wykonujących różnorodne prace z zakresu hodowli, ochrony i użytkowania lasu. Robotnicy wypełnili kwestionariusz trzykrotnie w ciągu dnia roboczego: przed rozpoczęciem pracy, w trakcie głównej przerwy i bezpośrednio po zakończeniu pracy. Częstość objawów zmęczenia z grupy dotyczącej obniżenia aktywności zgłaszanych przez robotników przed rozpoczęciem pracy była niewielka i rosła w trakcie pracy, osiągając najwyższe wartości po jej zakończeniu. Symptomy obniżonej motywacji były zgłaszane przez pracowników sporadycznie, z wyjątkiem operatorów harwestera i forwardera, u których dominowały. Częstość występowania objawów zmęczenia (ABC) przed pracą wynosiła średnio 1,9%, w trakcie przerwy 8,5%, natomiast po zakończeniu pracy 13,1%. Najwyższą frekwencją i skalą nasilenia odznaczała się grupa symptomów zmęczenia fizycznego. Do najczęściej sygnalizowanych objawów należały: pragnienie, ból w plecach, usztywniona szyja i zesztywniae barki. Zdecydowanej większości prac towarzyszył typ zmęczenia C > A > B, charakterystyczny dla prac fizycznych. Wzór zmęczenia w postaci B > C > A, typowy dla prac umysłowych, dotyczył jedynie pracy operatorów wielooperacyjnych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2006.pdf

For citation:

MLA Grzywiński, Witold, and Ryszard Hołota. "SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE FATIGUE OF FOREST WORKERS BASED ON JAPANESE QUESTIONNAIRE." Acta Sci.Pol. Silv. 5.1 (2006): .
APA Witold Grzywiński, Ryszard Hołota (2006). SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE FATIGUE OF FOREST WORKERS BASED ON JAPANESE QUESTIONNAIRE. Acta Sci.Pol. Silv. 5 (1),
ISO 690 GRZYWIńSKI, Witold, HOłOTA, Ryszard. SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE FATIGUE OF FOREST WORKERS BASED ON JAPANESE QUESTIONNAIRE. Acta Sci.Pol. Silv., 2006, 5.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume5/issue1/abstract-3.html