Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 3 (1) 2004 strony: 25-40

Ryszard Mis, Damian Sugiero

JEDNOSTKOWE POLE I PRZESTRZEń DRZEW MłODEGO POKOLENIA W DWUGENERACYJNEJ BUCZYNIE KARPACKIEJ

słowa kluczowe: jednostkowe pole drzew, jednostkowa przestrzeń drzew, buczyna karpacka
streszczenie: Opracowanie jest próbą analizy wypełnienia leśnej przestrzeni w dwugeneracyjnych drzewostanach rębnych wzrastających na siedlisku lasu wyżynnego. Celem badań było określenie pola i przestrzeni jednego drzewa w warstwie młodego pokolenia oraz wpływu starodrzewu na te parametry drzew. Materiał badawczy zebrano w 2001 roku na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn (RDLP Krosno). Analizę przeprowadzono na 28 stanowiskach próbnych, na których udział buka zwyczajnego w składzie starodrzewu był nie mniejszy niż 70 %. Wyliczone w pracy wskaźniki charakteryzowały się dość dużą zmiennością, zwłaszcza w zakresie jednostkowej przestrzeni drzewa. Na ogół zmienność ta była większa w podroście bukowym aniżeli w jodłowym. Należy przypuszczać, iż jest ona naturalną konsekwencją zróżnicowanych cech strukturalnych jako efektu świadomego, lecz subiektywnie realizowanego procesu użytkowania i naturalnego odnawiania się lasu. Analiza nie wykazała istotnego wpływu starych drzew na wielkość pola i przestrzeni w warstwie młodego pokolenia, wzrastającego pod ich okapem. Konieczna jest kontynuacja tego typu badań w innych drzewostanach celem sprawdzenia przydatności zastosowanych wskaźników w analizach przestrzennych, dotyczących cech strukturalnych buczyny karpackiej. Określenie bowiem parametrów wypełnienia leśnej przestrzeni może pomóc leśnikom w trafniejszym planowaniu gospodarczym i lepszej realizacji zadań hodowla-nych.
pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2004.pdf

For citation:

MLA Mis, Ryszard, and Damian Sugiero. "JEDNOSTKOWE POLE I PRZESTRZEń DRZEW MłODEGO POKOLENIA W DWUGENERACYJNEJ BUCZYNIE KARPACKIEJ [UNIT AREA AND SPACE OF THE YOUNG GENERATION TREES IN A TWO-GENERATION CARPA-THIAN BEECH FOREST]." Acta Sci.Pol. Silv. 3.1 (2004): .
APA Mis R.,Sugiero D. (2004). JEDNOSTKOWE POLE I PRZESTRZEń DRZEW MłODEGO POKOLENIA W DWUGENERACYJNEJ BUCZYNIE KARPACKIEJ [UNIT AREA AND SPACE OF THE YOUNG GENERATION TREES IN A TWO-GENERATION CARPA-THIAN BEECH FOREST]. Acta Sci.Pol. Silv. 3 (1),
ISO 690 MIS, Ryszard, SUGIERO, Damian. JEDNOSTKOWE POLE I PRZESTRZEń DRZEW MłODEGO POKOLENIA W DWUGENERACYJNEJ BUCZYNIE KARPACKIEJ [UNIT AREA AND SPACE OF THE YOUNG GENERATION TREES IN A TWO-GENERATION CARPA-THIAN BEECH FOREST]. Acta Sci.Pol. Silv., 2004, 3.1: .
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume3/issue1/abstract-3.html