Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (4) 2021 strony:

Andrzej CZERNIAK, Bernard OKOŃSKI, Sylwester M. GRAJEWSKI, Ewa E. KUROWSKA, Anna KRYSZTOFIAK-KANIEWSKA, Adrian KASZTELAN

Department of Forest Engineering, Faculty of Forestry and Wood Technology, Poznań University of Life Sciences, Poznań, Poland

Techniczne metody zapobiegania i ograniczania skutków klęsk w lasach polskich powstałych w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych

słowa kluczowe: infrastruktura inżynieryjna, ekstremalne zjawiska pogodowe, ochrona lasu, ograniczanie szkód
streszczenie:

Zmiany klimatu obserwowane w ostatnich latach, manifestują się wzrostem częstości i intensywności zjawisk pogodowych takich jak silne burze, wiatry, opady deszczu, fale upałów, susze. Konsekwencją tych zmian jest wzrost zagrożenia w lasach od szkód powodowanych przez powodzie, ruchy masowe, niedobory wody, pożary, wiatry oraz pogorszenie się stanu zdrowotnego drzewostanów w Europie. Czynniki stresu ekologicznego powiązane z klimatem zwiększają podatność drzewostanów na wiele wtórnych zagrożeń chorobowych i szkód. Ta nowa, bardzo dynamiczna sytuacja, znacząco zmieniła warunki prowadzenia gospodarki leśnej w Polsce. Ustalone dotychczas podejścia i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej wymagają weryfikacji i wypracowania nowych rozwiązań, aby sprostać pojawiającym się wyzwaniom i zagrożeniom. W wielu przypadkach stało się oczywiste, że działania z zakresu hodowli lasu w tych warunkach powinny być aktywnie wspierane przez różne rozwiązania z zakresu inżynierii ekologicznej i budowlanej, aby zapewnić ich lepszą efektywność. Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia aktualnej problematyki dotyczącej rozwiązań inżynieryjnych stosowanych dla potrzeb ochrony, przeciwdziałania i ograniczania skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych w polskich lasach. Wykorzystano zarówno badania własne oraz odniesiono się do innych rozwiązań stosowanych w lasach w zakresie optymalizacji sieci dróg leśnych, ograniczania skutków pożarów, powodzi, ruchów masowych i szkód od wiatru, kształtowania warunków wodnych i zapobieganiu suszy. W pracy przedstawiono przykładowe rozwiązania inżynieryjne stosowane w Polsce.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/26_4_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.26

For citation:

MLA CZERNIAK, Andrzej, et al. "Technical methods of preventing and limiting the effects of natural disasters in Polish forests caused by severe weather conditions." Acta Sci.Pol. Silv. 20.4 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.26
APA (2021). Technical methods of preventing and limiting the effects of natural disasters in Polish forests caused by severe weather conditions. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.26
ISO 690 CZERNIAK, Andrzej, et al. Technical methods of preventing and limiting the effects of natural disasters in Polish forests caused by severe weather conditions. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.26
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue4/abstract-26.html