Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (4) 2021 strony:

Wojciech Szewczyk

Katedra Entomologii i Fitopatologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

GRZYBY NADREWNOWE W DRZEWOSTANACH POHURAGANOWYCH

słowa kluczowe:
streszczenie:

Wstęp. Grzyby występują we wszystkich środowiskach, odgrywają ważną rolę w życiu innych organizmów i ekosystemów. Ponieważ grzyby korzystają głównie z zasobów martwego drewna jego rola w ekosystemach leśnych jest niepodważalna. Ważne jest by zapewnić ilość gwarantującą warunki dla niezbędnej różnorodności destruentów, która wynosi 50–200 m³/ha, w zależności od typu lasu. W przypadku zdarzeń katastroficznych, takich jak np. huragan, powstają uszkodzenia drzewostanu w postaci złamanych, wyrwanych czy popękanych drzew i gałęzi. Odsłonięte drewno martwych drzew przez dłuższy czas pozostaje wówczas wystawione m.in. na działanie zarodników grzybów. 

Cel badań. Celem prezentowanej pracy było zbadanie różnorodności gatunkowej grzybów występujących na drewnie w drzewostanach pohuraganowych Nadleśnictwa Gniezno po uprzątnięciu powierzchni leśnej z wiatrołomów i wiatrowałów. 

Materiał i metody. Powierzchnie badawcze w liczbie pięciu założono w drzewostanach pohuraganowych zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Gniezno, gdzie w wyniku huraganu z sierpnia 2017 r. zostało uszkodzone 2,2 tys. ha lasów w stopniu całkowitym. Powierzchnie kontrolne w liczbie dwóch stanowił rezerwat Meteoryt Morasko oraz drzewostan gospodarczy. W wybranych drzewostanach wyznaczono równoległe, oddalone od siebie o 30 m transekty, wzdłuż których oznaczano i liczono owocniki grzybów występujące na pniakach, leżaninie oraz drzewach stojących.

Wyniki i konkluzje. Badania wykazały wśród grzybów nadrewnowych małą różnorodność gatunkową. Stwierdzono występowanie na drewnie 15 gatunków grzybów. Powierzchnie kontrolne charakteryzowały się większą różnorodnością, ogółem stwierdzono 33 gatunki. Mniejsza liczba gatunków grzybów na powierzchniach pohuraganowych w porównaniu z powierzchniami kontrolnymi może świadczyć o niedostatecznym dostępie dla grzybów martwego drewna i dużej konkurencyjności stwierdzonych tu gatunków. Sposób postepowania z powierzchniami leśnymi pohuraganowymi, który polega na niepozastawianiu martwego drewna przyczynia się do ograniczania różnorodności biologicznej grzybów. Martwe drewno stanowi niezbędny element zachowania równowagi ekologicznej.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/22_4_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.22

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech. "GRZYBY NADREWNOWE W DRZEWOSTANACH POHURAGANOWYCH [FUNGI ON WOOD IN STANDS AFTER A HURRICANE]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.4 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.22
APA (2021). GRZYBY NADREWNOWE W DRZEWOSTANACH POHURAGANOWYCH [FUNGI ON WOOD IN STANDS AFTER A HURRICANE]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (4), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.22
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech. GRZYBY NADREWNOWE W DRZEWOSTANACH POHURAGANOWYCH [FUNGI ON WOOD IN STANDS AFTER A HURRICANE]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.4: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.4.22
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue4/abstract-22.html