Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (2) 2021 strony:

Anna Krysztofiak-Kaniewska 1 , Dariusz Węclewski 2

1 Department of Forest Engineering, Poznan University of Life Sciences
2
Regional Directorate of State Forests in Poznań, Poland

SEZONOWA ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH WŁAŚCIOWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO NA PRZYKŁADZIE JEZIOR BUDZYŃSKIEGO I KOCIOŁEK

słowa kluczowe: wody powierzchniowe, parametry fizykochemiczne wody, eutrofizacja jezior, Wielkopolski Park Narodowy
streszczenie:

Wstęp Wody powierzchniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego stanowią jeden z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego tego obszaru. Postępujące procesy degradacji i co za tym idzie eutrofizacji jezior stwarzają konieczność podejmowania określonych działań mających na celu monitorowanie wód i wdrażanie metod ich ochrony. Badanie zmienności parametrów fizykochemicznych wody jest istotnym elementem monitoringu wód i określaniu ich stanu ekologicznego.
Cel W niniejszej pracy poddano analizie wybrane parametry wód zebrane podczas pomiarów wykonywanych na Jeziorze Budzyńskim i Jeziorze Kociołek w celu określenia potrzeby wskazania niezbędnych zadań ochronnych o charakterze ratowniczym.
Zakres analiz Zakres niniejszej pracy obejmuje pomiary parametrów fizykochemicznych, które wykonano w roku hydrologicznym 2017. Na każdym z jezior w cyklach miesięcznych przeprowadzano pomiary w pięciu punktach leżących w linii wyznaczonego transektu. Podczas pomiarów oznaczano osiem parametrów charakteryzujących właściwości fizyczne i chemiczne wody tj. temperaturę, ciśnienie, zasolenie, nasycenie tlenem, zawartość tlenu rozpuszczonego, przewodność właściwą, całkowitą zawartość substancji rozpuszczonych oraz pH.
Wnioski Wyniki tych pomiarów pozwalają stwierdzić, ze stan badanych jezior jest stabilny.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/9_2_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.9

For citation:

MLA , Anna Krysztofiak-Kaniewska , and Dariusz Węclewski. "SEASONAL VARIABILITY OF SELECTED PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SURFACE WATERS OF WIELKOPOLSKI NATIONAL PARK TAKING THE EXAMPLE OF BUDZYŃSKIE AND KOCIOŁEK LAKES." Acta Sci.Pol. Silv. 20.2 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.9
APA (2021). SEASONAL VARIABILITY OF SELECTED PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SURFACE WATERS OF WIELKOPOLSKI NATIONAL PARK TAKING THE EXAMPLE OF BUDZYŃSKIE AND KOCIOŁEK LAKES. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.9
ISO 690 , Anna Krysztofiak-Kaniewska , WęCLEWSKI, Dariusz. SEASONAL VARIABILITY OF SELECTED PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SURFACE WATERS OF WIELKOPOLSKI NATIONAL PARK TAKING THE EXAMPLE OF BUDZYŃSKIE AND KOCIOŁEK LAKES. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.9
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue2/abstract-9.html