Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (2) 2021 strony: 83-90

Monika Starosta-Grala, Anna Ankudo-Jankowska, Łukasz Ankudo

Katedra Ekonomiki Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wycena strat finansowych powstałych w wyniku przedwczesnego wyrębu drzewostanu

słowa kluczowe: inwestycje, przedterminowe usunięcie drzewostanu, wartość strat
streszczenie:

Celem opracowania było określenie wartości straty finansowej wynikającej z realizacji inwestycji związanej z budową linii energetycznej Krajnik-Baczyna. Wartość straty finansowej została określona za pomocą dwóch wariantów obliczeniowych. W pierwszym oczekiwana wartość drzewostanu w wieku rębnym została pomniejszona o rzeczywistą wartość pozyskanego drewna. W drugim wartość drzewostanu została pomniejszona o rzeczywistą wartość pozyskanego drewna oraz wartość odszkodowania za przedwczesne wycięcie drzewostanu. Wartość straty oszacowano na podstawie ceny GUS oraz średnich cen analizowanych gatunków drzew. W rezultacie stwierdzono, że wielkość strat była zróżnicowana w zależności od przyjętego wariantu obliczeniowego oraz zastosowanej średniej ceny sprzedaży drewna. Łączna wartość straty finansowej wynikającej z obniżenia oczekiwanej wartości drzewostanu w wieku rębnym o rzeczywistą wartość pozyskiwanych sortymentów drzewnych oraz wartość odszkodowania była niższa od wartości straty finansowej, która nie została pomniejszona o wysokość odszkodowania. Różnica wynosiła ok. 50%. Zastosowanie średniej ceny sprzedaży 1 m3 wg GUS oraz średnich cen drewna analizowanych gatunków drzew w nadleśnictwie nie wpłynęło na wartość szacowanych strat w stosunku do gatunków iglastych tj. sosny i świerka.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_2_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.8

For citation:

MLA Starosta-Grala, Monika, et al. "Wycena strat finansowych powstałych w wyniku przedwczesnego wyrębu drzewostanu [ASSESSMENT OF FINANCIAL LOSSES RESULTING FROM PREMATURE FELLING OF THE STAND]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.2 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.8
APA (2021). Wycena strat finansowych powstałych w wyniku przedwczesnego wyrębu drzewostanu [ASSESSMENT OF FINANCIAL LOSSES RESULTING FROM PREMATURE FELLING OF THE STAND]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.8
ISO 690 STAROSTA-GRALA, Monika, ANKUDO-JANKOWSKA, Anna, ANKUDO, Łukasz. Wycena strat finansowych powstałych w wyniku przedwczesnego wyrębu drzewostanu [ASSESSMENT OF FINANCIAL LOSSES RESULTING FROM PREMATURE FELLING OF THE STAND]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.2.8
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue2/abstract-8.html