Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (1) 2021 strony:

Tomasz Dobies, Błażej Wojniusz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, Wydział Leśny i Technologii Drewna

FAUNA I TROFIZM NICIENI (NEMATODA, TYLENCHIDA) REZERWATU ŻURAWINIEC W POZNANIU

słowa kluczowe: rezerwat Żurawiniec, nicienie, Tylenchida
streszczenie:

Pospolitym reprezentantem fauny glebowej, w tym gleb leśnych, są nicienie (Nematoda). Celem badań jest analiza gatunkowa i ilościowa fauny nicieni z rzędu Tylenchida oraz określenie trofizmu wszystkich uzyskanych nicieni na terenie rezerwatu Żurawiniec. Materiał przeznaczony do analizy pobierano za pomocą metalowego próbnika o powierzchni przekroju 25 cm2. Na obszarze całej badanej powierzchni wykonywano za jego pomocą 20 nakłuć do głębokości ok. 20 cm. Do dalszej pracy próbki sprowadzano do jednakowej objętości 250 cm3. Ekstrakcję nicieni prowadzono metodą wirówkową ze wstępną dekantacją (Brzeski i in., 1976). W efekcie prac laboratoryjnych uzyskano zawiesiny z nicieniami o objętości 20 cm3. Z tej objętości pobierano każdorazowo 2 cm3 do analizy faunistycznej i na tej podstawie określano liczebność nicieni w całej próbie (w 100 cm3 gleby). Wszystkie wybrane nicienie były preparowane na preparatach tymczasowych i trwałych (Dobies i Zamojska, 2001). Określano przynależność systematyczną nicieni z rzędu Tylenchida do gatunku lub rodzaju, a pozostałe osobniki kwalifikowano do rzędów.

Wykazano 23 gatunki lub rodzaje z rzędu Tylenchida, a pozostałe osobniki klasyfikowano do rzędów. Najliczniej notowano Filenchus misellus, Aphelenchoides spp. oraz Cephalenchus hexalineatus, co świadczy o zachowaniu charakteru gleb leśnych na terenie rezerwatu. Największy udział liczebnościowy w badanych próbach miały nicienie pasożyty roślin i grzybów oraz bakteriożercy. Potwierdza to bogaty udział grzybów i bakterii w badanej glebie oraz występowanie roślinności zielnej w dnie lasu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/3_1_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.3

For citation:

MLA Dobies, Tomasz, and Błażej Wojniusz. "FAUNA I TROFIZM NICIENI (NEMATODA, TYLENCHIDA) REZERWATU ŻURAWINIEC W POZNANIU [NEMATODES AND TROFIC FEEDING HABITS (NEMATODA, TYLENCHIDA) OF ŻURAWINIEC RESERVE IN POZNAŃ]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.1 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.3
APA (2021). FAUNA I TROFIZM NICIENI (NEMATODA, TYLENCHIDA) REZERWATU ŻURAWINIEC W POZNANIU [NEMATODES AND TROFIC FEEDING HABITS (NEMATODA, TYLENCHIDA) OF ŻURAWINIEC RESERVE IN POZNAŃ]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.3
ISO 690 DOBIES, Tomasz, WOJNIUSZ, Błażej. FAUNA I TROFIZM NICIENI (NEMATODA, TYLENCHIDA) REZERWATU ŻURAWINIEC W POZNANIU [NEMATODES AND TROFIC FEEDING HABITS (NEMATODA, TYLENCHIDA) OF ŻURAWINIEC RESERVE IN POZNAŃ]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.3
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue1/abstract-3.html