Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 20 (1) 2021 strony:

Beata Fornal-Pieniak1, Agnieszka Mandziuk2

1Katedra Ochrony Środowiska, Instytut Nauk Ogrodniczych, SGGW w Warszawie
2
Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Nauk Leśnych, SGGW w Warszawie

Zmiany składu gatunkowego lasów miejskich i lasów gospodarczych wynikających z oddziaływania czynników antropogenicznych

słowa kluczowe: lasy miejskie, lasy gospodarcze, dendroflora, roślinność leśna zielna, antropopresja
streszczenie:

Działalność antropogeniczna ma szerokie spektrum oddziaływania na ekosystemy naturalne, zwłaszcza w miastach. W niniejszym artykule przestawiono badania dotyczące zróżnicowania składu gatunkowego drzew leśnych, krzewów i roślin zielnych, wynikające z działalności człowieka w wybranych lasach miejskich miasta Bochni i drzewostanach zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Brzesko (RDLP Kraków). Wszystkie powierzchnie badawcze znajdowały się na siedlisku grądowym. Gatunki pogrupowano ze względu na stopień zgodności z naturalnym siedliskiem wg Matuszkiewicza (2001), oraz określono ich udział w pokryciu w poszczególnych obiektach badawczych wg metody Braun-Blanqueta (1951). Wyniki badań wykazały iż gatunki dendroflory, jak i roślinności zielnej niezgodne z naturalnym siedliskiem, charakteryzujące się zróżnicowaną częstotliwością występowały we wszystkich obiektach badawczych. Gatunki drzew, typowe dla lasów grądowych, tj. grab zwyczajny (Carpinus betulus) i dąb szypułkowy (Quercus robur), słabiej odnawiały się w warstwie krzewów i runa leśnego w lasach miejskich niż w drzewostanach gospodarczych w Nadleśnictwie Brzesko. Taką samą prawidłowość zaobserwowano wśród gatunków runa leśnego. Świadczy to o silniejszym przekształceniu i wpływie działalności antropogenicznej na lasy miejskie niż lasy gospodarcze.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2021.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.2

For citation:

MLA Fornal-Pieniak, Beata, and Agnieszka Mandziuk. "Zmiany składu gatunkowego lasów miejskich i lasów gospodarczych wynikających z oddziaływania czynników antropogenicznych [Changes species composition of urban forests and forests managed because of anthropogenic pressure]." Acta Sci.Pol. Silv. 20.1 (2021): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.2
APA (2021). Zmiany składu gatunkowego lasów miejskich i lasów gospodarczych wynikających z oddziaływania czynników antropogenicznych [Changes species composition of urban forests and forests managed because of anthropogenic pressure]. Acta Sci.Pol. Silv. 20 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.2
ISO 690 FORNAL-PIENIAK, Beata, MANDZIUK, Agnieszka. Zmiany składu gatunkowego lasów miejskich i lasów gospodarczych wynikających z oddziaływania czynników antropogenicznych [Changes species composition of urban forests and forests managed because of anthropogenic pressure]. Acta Sci.Pol. Silv., 2021, 20.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2021.1.2
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume20/issue1/abstract-2.html