Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (3) 2020 strony: 159–165

Anna Krysztofiak-Kaniewska1, Rafał Sobczak2, Cezary Beker2

1Department of Forest Engineering, Poznań University of Life Sciences; Poznań, Poland
2
Department of Forest Management, Poznań University of Life Sciences; Poznań, Poland

DZIAŁALNOŚĆ BOBRÓW A ZMIANY ŚRODOWISKOWE ORAZ HYDROLOGICZNE NA TERENACH LEŚNYCH

słowa kluczowe: bóbr europejski, bóbr kanadyjski, środowisko, woda
streszczenie:

Wstęp. Bobry są naturalnym regulatorem stosunków wodnych w obszarach leśnych i łąkowych. Lasy Polski zamieszkuje bóbr europejski (Castor fiber L.), który jest w stanie przekształcać ekosystemy, dostosowując je do swoich potrzeb dzięki budowaniu żeremi oraz zajmowaniu przestrzeni umożliwiających zatrzymanie w środowisku dużych ilości wody.
Celem analiz było przedstawienie wiedzy badaczy na temat wpływu bobra na warunki hydrologiczne w lasach.
Zakres analiz. Zaprezentowano rys historyczny i przyczyny drastycznego zmniejszenia liczebności bobrów na terenie Polski oraz Europy, a także pozytywne przykłady odtworzenia populacji euroazjatyckiej. Przytoczono wyniki z krajów, w których występuje bóbr, skupiając się na oddziaływaniu gryzonia na środowisko przyrodnicze oraz sposobie jego przekształcania, a także zagrożeniach, stratach i korzyściach wynikających z działalności bobrów.
Wnioski. Dzięki budowanym tamom bóbr jest w stanie zmagazynować kilka milionów metrów sześciennych wody w ekosystemach, w których funkcjonuje. Zwierzę jest dużo skuteczniejsze w retencjonowaniu wody niż wszystkie krajowe programy retencji wody. Ilość wody zgromadzonej w stawie bobrowym jest wypadkową rozmiarów zapór i lokalnej geomorfologii terenu, zwłaszcza profilu i nachylenia przekroju doliny. Bóbr
wpływa niemalże na wszystkie składniki ekosystemów zarówno abiotycznych, jak i biotycznych. Pozytywne zmiany przyrodnicze wynikające z działalności bobrów nie zawsze pokrywają się z oczekiwaniami rolników czy leśników. Jedną z najbardziej efektywnych metod zapobiegania ich szkodom są przesiedlenia całych rodzin za pomocą pułapek żywiołowych.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/17_3_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.17

For citation:

MLA Krysztofiak-Kaniewska, Anna, et al. "BEAVER ACTIVITY AND ENVIRONMENTAL AND HYDROLOGICAL CHANGES IN FOREST AREAS." Acta Sci.Pol. Silv. 19.3 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.17
APA (2020). BEAVER ACTIVITY AND ENVIRONMENTAL AND HYDROLOGICAL CHANGES IN FOREST AREAS. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.17
ISO 690 KRYSZTOFIAK-KANIEWSKA, Anna, SOBCZAK, Rafał, BEKER, Cezary. BEAVER ACTIVITY AND ENVIRONMENTAL AND HYDROLOGICAL CHANGES IN FOREST AREAS. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.17
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue3/abstract-17.html