Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (3) 2020 strony: 145–152

Wojciech Pusz1, Anna Baturo-Cieśniewska2, Agata Kaczmarek1, Tomasz Zwijacz-Kozica3

1Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2
Katedra Biologii i Ochrony Roślin, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
3
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

ZDROWOTNOŚĆ JODŁY (ABIES ALBA MILL.) W WYBRANYCH LOKALIZACJACH TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

słowa kluczowe: jodła, zdrowotność, Tatry, Karkonosze
streszczenie:

Wstęp. Jodła (Abies alba Mill.) jest ważnym gatunkiem drzew w polskich lasach z punktu widzenia zarówno gospodarczego, jak i biocenotycznego. W odróżnieniu od Karpat, gdzie jej udział w drzewostanach jest stabilny, w Sudetach w niektórych rejonach spadł poniżej 0,5% w wyniku masowych wylesień, które przeprowadzano w przeszłości. Tak zwana „klęska ekologiczna” w górskich lasach Dolnego Śląska w drugiej połowie XX wieku przyczyniła się do przebudowy drzewostanów sudeckich w bardziej zbliżone do typu siedliskowego, istniejącego w przeszłości i sytuacji historycznej (Barzdajn, 2000). W wyniku wielu projektów związanych z restytucją jodły, w Sudetach jej udział w drzewostanach w ostatnich latach wzrósł w zależności od nadleśnictwa do kilku procent. Taka tendencja wzrostowa może jednak wiązać się z pojawieniem się chorób na uprawach i w drzewostanach.
Celem pracy była ocena zdrowotności odnowień jodły na stałych powierzchniach badawczych w Tatrzańskim Parku Narodowym oraz w sztucznych nasadzeniach w Karkonoskim Parku Narodowym. 
Materiał i metody. Obserwacje prowadzono od kwietnia do końca września 2019 roku w Tatrzańskim Parku Narodowym (TPN) oraz od kwietnia do początku października 2020 roku w Karkonoskim Parku Narodowym (KPN). Analizę zdrowotności w TPN przeprowadzono na 32 stałych powierzchniach badawczych, gdzie występowało więcej niż 30 osobników Abies alba. Badania w KPN wykonano na 31 stanowiskach, w tym na trzech zaliczanych do tzw. archiwów zachowawczych. Do oceny występowania choroby wykorzystano metodykę opracowaną według Kowalskiego i Andrucha (2010), gdzie określono występowanie objawów chorobowych oraz miejsce występowania objawów.
Wyniki i konkluzje. W wyniku przeprowadzonych obserwacji stwierdzono występowanie objawów osutki zwisowej jodły na wszystkich badanych powierzchniach w TPN. Symptomy notowano na od 5% do ponad 60% osobników w zależności od lokalizacji. Natomiast w KPN objawy chorobowe stwierdzono na ośmiu powierzchniach (z 31). Wydaje się, że nasilenie objawów chorobowych w tej części Polski jest jeszcze zdecydowanie mniejsze niż w Karpatach. Należy jednak stale monitorować stan drzewostanów jodłowych, ponieważ w Sudetach trwa przebudowa drzewostanów świerkowych w kierunku zwiększenia udziału jodły, co może skutkować pogorszeniem jej zdrowotności w najbliższych latach.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/15_3_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.15

For citation:

MLA Pusz, Wojciech, et al. "ZDROWOTNOŚĆ JODŁY (ABIES ALBA MILL.) W WYBRANYCH LOKALIZACJACH TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO [THE HEALTH STATUS OF SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.) IN SELECTED LOCATIONS OF THE TATRA NATIONAL PARK AND THE KARKONOSZE NATIONAL PARK]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.3 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.15
APA (2020). ZDROWOTNOŚĆ JODŁY (ABIES ALBA MILL.) W WYBRANYCH LOKALIZACJACH TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO [THE HEALTH STATUS OF SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.) IN SELECTED LOCATIONS OF THE TATRA NATIONAL PARK AND THE KARKONOSZE NATIONAL PARK]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.15
ISO 690 PUSZ, Wojciech, et al. ZDROWOTNOŚĆ JODŁY (ABIES ALBA MILL.) W WYBRANYCH LOKALIZACJACH TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO [THE HEALTH STATUS OF SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.) IN SELECTED LOCATIONS OF THE TATRA NATIONAL PARK AND THE KARKONOSZE NATIONAL PARK]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.15
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue3/abstract-15.html