Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (3) 2020 strony: 133–143

Dorota Wrońska-Pilarek1, Zenon Pilarek2, Wojciech Dusza3

1Katedra Botaniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Techniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3
Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ROŚLINY NACZYNIOWE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „KOBYLEPOLE” W POZNANIU

słowa kluczowe: flora, ekologia miasta, ochrona przyrody, różnorodność biologiczna
streszczenie:

Wstęp. Użytek ekologiczny „Kobylepole” został ustanowiony Uchwałą Nr III/31/VIII/2018 Rady Miasta Poznania z 11 grudnia 2018 roku na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej z 2017 roku i jest najnowszym tego typu obiektem w Poznaniu. Jest on ważną, lokalną ostoją różnorodności biologicznej roślin na terenie miasta.
Materiał i metody. W 2017 roku wykonano inwentaryzację roślin naczyniowych badanego obiektu wraz z analizą grup historyczno-geograficznych, socjologiczno-ekologicznych, form życiowych oraz gatunków rzadkich i zagrożonych, i okazałych drzew o obwodach pomnikowych.
Wyniki. Na badanym terenie zinwentaryzowano 270 taksonów roślin naczyniowych z 61 rodzin. Rodzimą florę reprezentuje 207 gatunków (76,7%), a taksony obcego pochodzenia – 63 (23,3%). Najliczniejsze we florze są gatunki żyznych lasów liściastych i zbiorowisk krzewiastych oraz świeżych i umiarkowanie wilgotnych łąk. Występują tu trzy gatunki roślin rzadkich i zagrożonych dla Wielopolski oraz 57 gatunków rzadkich i zagrożonych Poznania. Odnotowano 51 drzew o obwodach pomnikowych.
Wnioski. Badany obiekt jest cenny pod względem florystycznym. Stanowi ostoję gatunków żyznych lasów liściastych, gatunków rzadkich i zagrożonych w regionie i w mieście oraz okazałych drzew o obwodach pomnikowych. Aby skutecznie chronić jego florę, należy zabezpieczyć siedliska wielu gatunków roślin, poprzez skoncentrowanie ruchu pieszego i rowerowego do kilku głównych ścieżek wraz z infrastrukturą oraz zwalczać i nie wprowadzać ekspansywnych i inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/14_3_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.14

For citation:

MLA Wrońska-Pilarek, Dorota, et al. "ROŚLINY NACZYNIOWE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „KOBYLEPOLE” W POZNANIU [VASCULAR PLANTS OF THE KOBYLEPOLE ECOLOGICAL AREA IN POZNAŃ]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.3 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.14
APA (2020). ROŚLINY NACZYNIOWE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „KOBYLEPOLE” W POZNANIU [VASCULAR PLANTS OF THE KOBYLEPOLE ECOLOGICAL AREA IN POZNAŃ]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.14
ISO 690 WROńSKA-PILAREK, Dorota, PILAREK, Zenon, DUSZA, Wojciech. ROŚLINY NACZYNIOWE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO „KOBYLEPOLE” W POZNANIU [VASCULAR PLANTS OF THE KOBYLEPOLE ECOLOGICAL AREA IN POZNAŃ]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.14
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue3/abstract-14.html