Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (3) 2020 strony: 127-132

Wojciech Szewczyk1, Katarzyna Szewczyk2, Marta Bełka1

1Katedra Fitopatologii Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2
Katedra Techniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WPŁYW SPOSOBU SADZENIA NA JAKOŚĆ KORZENI SOSNY W UPRAWACH LEŚNYCH

słowa kluczowe: sosna zwyczajna, sposób sadzenia, deformacja korzeni, osutka
streszczenie:

Wstęp. Prawidłowe sadzenie powinno zabezpieczyć sadzonkę przed niekorzystnymi warunkami i umożliwić wzrost w warunkach uprawy leśnej. Przy sadzeniu, niezależnie od wybranego sposobu, najważniejsze jest prawidłowe ułożenie korzeni i ich przykrycie glebą. Zastosowana technika sadzenia często nie sprzyja prawidłowemu wykształceniu się systemu korzeniowego, ale także zwiększa zagrożenie infekcyjne.
Cel pracy. Celem pracy było porównanie ułożenia systemu korzeniowego oraz wartości wybranych cech biometrycznych sosny na powierzchniach odnowionych różnymi technikami.
Materiał i metodyka. Pobrany materiał badawczy w postaci drzewek z korzeniami został poddany pomiarom biometrycznym, ocenie stopnia deformacji korzeni oraz stopnia porażenia przez osutkę sosny. Dodatkowo określono wskaźnik R/S (root to shoot ratio).
Wyniki i wnioski. Na powierzchniach odnawianych z użyciem sadzarki prawidłowo ukształtowane korzenie stwierdzono w 25% badanej populacji. Na pozostałych powierzchniach było to 17%. Współczynnik SUK osiągnął niższe wartości dla upraw założonych z użyciem sadzarki w porównaniu z sadzeniem ręcznym. Stopień porażenia przez osutkę sosny okazał się stosunkowo wysoki. Najwyższe współczynniki R/S uzyskano na powierzchniach o najmniejszym wskaźniku SP. Z przeprowadzonych badań wynika, że korzenie sosen przy sadzeniu mechanicznym są mniej zdeformowane. Czynnik chorobowy w postaci osutki sosny mógł mieć wpływ na wzrost drzewek.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/13_3_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.13

For citation:

MLA Szewczyk, Wojciech, et al. "WPŁYW SPOSOBU SADZENIA NA JAKOŚĆ KORZENI SOSNY W UPRAWACH LEŚNYCH [EFFECT OF PLANTING METHOD ON PINE ROOT QUALITY IN FOREST CULTURES]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.3 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.13
APA (2020). WPŁYW SPOSOBU SADZENIA NA JAKOŚĆ KORZENI SOSNY W UPRAWACH LEŚNYCH [EFFECT OF PLANTING METHOD ON PINE ROOT QUALITY IN FOREST CULTURES]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (3), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.13
ISO 690 SZEWCZYK, Wojciech, SZEWCZYK, Katarzyna, BEłKA, Marta. WPŁYW SPOSOBU SADZENIA NA JAKOŚĆ KORZENI SOSNY W UPRAWACH LEŚNYCH [EFFECT OF PLANTING METHOD ON PINE ROOT QUALITY IN FOREST CULTURES]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.3: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.3.13
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue3/abstract-13.html