Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (2) 2020 strony: 75-83

Gabriel Grobelny, Grzegorz Pacek

Gałęzie świerkowe pochodzące z cięć sanitarnych składowane na powierzchniach zrębowych jako materiał lęgowy rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w Nadleśnictwie Jugów

słowa kluczowe: fotoeklektor, entomofauna, szkodniki wtórne, cięcia sanitarne, świerk pospolity
streszczenie:

Wstęp. Badania dotyczące składowanych gałęzi świerkowych, będących materiałem lęgowym rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) przeprowadzono na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, w Nadleśnictwie Jugów, w czterech leśnictwach: Zdrojowisko, Ścinawka, Bożków i Wojbórz. Materiał i metody. W styczniu 2019 r. na terenie nadleśnictwa przeprowadzono zbiór gałęzi pozostawionych w drzewostanach po jesienno-zimowych cięciach sanitarnych. Gałęzie pochodziły z zasiedlonych drzew świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. Prace wykonano w okresie występowania gradacji rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus. Ogółem do badań pobrano cztery próby gałęzi po 0,006 m3 drewna o grubości 1–6 cm, długości do 40 cm. Po pomiarze średnic oraz długości gałęzie umieszczono w czterech oddzielnych, opisanych fotoeklektorach, zbudowanych z kartonu o wymiarach 450×350×250 mm (dł./szer./wys.) z oknem wylotowym o średnicy 53 mm. Odłowione owady oznaczano do rodziny, rodzaju lub gatunku, a u rytownika pospolitego określano również płeć. Wyniki. Odłowiono 3459 rytowników pospolitych Pityogenes chalcographus. Najliczniej rytownik wystąpił w leśnictwie Wojbórz – 1422 szt., natomiast najmniej licznie w leśnictwie Zdrojowisko – 335 szt. P. chalcographus był gatunkiem najliczniej występującym, który zimował w postaci larwy, poczwarki i imago. Samic rytownika pospolitego było 50,38–61,74%, w poszczególnych lokalizacjach w leśnictwach następująco: 50,38% – Bożków, 57,08% – Ścinawka, 59,10% – Zdrojowisko, 61,74% – Wojbórz. Badano również frekwencję pozostałych szkodliwych owadów. Najliczniej wystąpił bruzdkowiec zachodni Pityophthorus pityographus, zwłaszcza w dwóch leśnictwach: Bożków – 29,26% i Zdrojowisko – 21,53%. Nieznaczną rolę w zasiedlaniu gałęzi świerkowych odegrały pozostałe owady, tj. Ips typographus, Cryphalus abietis, Polygraphus poligraphus, Magdalis violacea, Anthaxia quadripunctata, Crypturgus sp. oraz Ips acuminatus. W badanych partiach gałęzi odłowiono zimujące owady drapieżne i pasożytnicze. Wnioski. Najliczniej pojawiającym się owadem był rytownik pospolity, który odgrywa największą rolę w zasiedlaniu gałęzi w koronach drzew świerka pospolitego i może być głównym sprawcą ich osłabienia. Stosowanie fotoeklektorów umożliwia poznanie entomofauny w wybranych drzewostanach, a po stwierdzeniu zagrożenia – dobór odpowiednich metod zwalczania przed okresem rozrodczym szkodników. Pozostałości pozrębowe powinny być utylizowane. Należy prowadzić bieżący monitoring zróżnicowania szkodliwej entomofauny, zwłaszcza w osłabionych drzewostanach. Bruzdkowiec zachodni lokalnie występuje licznie i wraz z rytownikiem pospolitym może powodować szkody o charakterze gospodarczym. W badanych lokalizacjach samic rytownika pospolitego było nieznacznie więcej niż samców.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/8_2_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.8

For citation:

MLA Grobelny, Gabriel, and Grzegorz Pacek. "Gałęzie świerkowe pochodzące z cięć sanitarnych składowane na powierzchniach zrębowych jako materiał lęgowy rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w Nadleśnictwie Jugów [SANITARY CUTTING RESIDUE OF SPRUCE BRANCHES AS BREEDING MATERIAL FOR THE SPRUCE WOOD ENGRAVER (PITYOGENES CHALCOGRAPHUS L.) (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE) IN THE JUGÓW FOREST DISTRICT]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.2 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.8
APA (2020). Gałęzie świerkowe pochodzące z cięć sanitarnych składowane na powierzchniach zrębowych jako materiał lęgowy rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w Nadleśnictwie Jugów [SANITARY CUTTING RESIDUE OF SPRUCE BRANCHES AS BREEDING MATERIAL FOR THE SPRUCE WOOD ENGRAVER (PITYOGENES CHALCOGRAPHUS L.) (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE) IN THE JUGÓW FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.8
ISO 690 GROBELNY, Gabriel, PACEK, Grzegorz. Gałęzie świerkowe pochodzące z cięć sanitarnych składowane na powierzchniach zrębowych jako materiał lęgowy rytownika pospolitego Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w Nadleśnictwie Jugów [SANITARY CUTTING RESIDUE OF SPRUCE BRANCHES AS BREEDING MATERIAL FOR THE SPRUCE WOOD ENGRAVER (PITYOGENES CHALCOGRAPHUS L.) (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE) IN THE JUGÓW FOREST DISTRICT]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.8
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue2/abstract-8.html