Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (2) 2020 strony: 67–73

Krzysztof Turczański

Department of Forest Sites and Ecology, Poznan University of Life Sciences

SIEDLISKOWE UWARUNKOWANIA PROCESU ZAMIERANIA DRZEWOSTANÓW JESIONOWYCH W EUROPIE

słowa kluczowe: zamieranie jesionu wyniosłego, warunki siedliskowe, typ siedliskowy lasu, wilgotność gleby
streszczenie:

Wstęp. Proces zamierania jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) zaobserwowano po raz pierwszy w 1992 roku w północno-wschodniej Polsce. Do 2012 roku choroba rozprzestrzeniła się w całej Europie. Wśród prac poszukujących przyczyn wyjaśnienia zjawiska dominują dwa trendy. Pierwszy dotyczy ekologii gatunku i warunków siedliskowych, drugi – badań z fitopatologii i genetyki grzyba Hymenoscyphus fraxineus, który jest uznawany za główną przyczynę zamierania gatunku. Cel i materiały. Celem pracy było ukazanie dotychczasowej wiedzy na temat uwarunkowań siedliskowych procesu zamierania jesionu wyniosłego w Europie. Przegląd wykonano na podstawie publikacji oraz oficjalnych dokumentów monitorujących stan gatunku w wybranych krajach Europy. Konkluzje. Analiza literatury pozwoliła stwierdzić, iż problem zamierania jesionu jest zjawiskiem niezwykle złożonym, wymagającym dalszych szczegółowych badań w celu potwierdzenia obserwacji wykazujących istnienie dywersyfikacji stanu zdrowotnego jesionów w różnych warunkach siedliskowych. Za szczególnie istotne należy uznać wilgotność siedliska, warunki glebowe oraz skład gatunkowy drzewostanu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/7_2_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.7

For citation:

MLA Turczański, Krzysztof. "SITE CONDITIONS FOR DECLINE OF ASH STANDS IN EUROPE." Acta Sci.Pol. Silv. 19.2 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.7
APA (2020). SITE CONDITIONS FOR DECLINE OF ASH STANDS IN EUROPE. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (2), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.7
ISO 690 TURCZAńSKI, Krzysztof. SITE CONDITIONS FOR DECLINE OF ASH STANDS IN EUROPE. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.2: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.2.7
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue2/abstract-7.html