Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (1) 2020 strony: 15–22

Sandra Wajchman-Świtalska

Katedra Urządzania Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

POJEMNOŚĆ REKREACYJNA LASÓW MIEJSKICH W POZNANIU

słowa kluczowe: waloryzacja, średnia pojemność rekreacyjna, lasy miejskie, drzewostany, rekreacja, urządzanie lasów miejskich, leśnictwo
streszczenie:

Wstęp. Lasy miejskie są wysoko cenione za swój potencjał rekreacyjny (Konijnendijk, 1999). Dlatego miejskie i podmiejskie środowisko leśne powinno być w jak największym stopniu dostępne dla społeczeństwa. Konsekwencją szerokiego udostępnienia ekosystemów leśnych dla turystyki i rekreacji mogą być szkody w środowisku wywołane przez mechaniczne, chemiczne i biologiczne oddziaływanie człowieka. Uwzględnienie pojemności rekreacyjnej lasu może być elementem racjonalnego urządzania lasów miejskich oraz planowania zagospodarowania rekreacyjnego.

Cel badań. Celem badań było obliczenie pojemności rekreacyjnej i średniej pojemności rekreacyjnej lasów miejskich w Poznaniu.

Metody badań. W pierwszym etapie badań dokonano waloryzacji lasów miejskich w Poznaniu oceniając 9 cech charakteryzujących drzewostan i środowisko leśne (typ siedliskowy lasu, wiek gatunku panującego, zróżnicowanie składu gatunkowego, rodzaj pokrywy, wskaźnik zadrzewienia, występowanie warstwy podszytowo-podrostowej, zwarcie drzewostanu, ukształtowanie terenu, obecność wód powierzchniowych). Jednostką waloryzacyjną było wydzielenie drzewostanowe, a dane pochodziły z opisu taksacyjnego zawartego w Planie Urządzenia Lasu dla Lasów Komunalnych Miasta Poznania na okres od 1.01.2013 do 31.12.2022. Drugi etap badań polegał na obliczeniu pojemności rekreacyjnej i średniej pojemności rekreacyjnej w oparciu o metodę zastosowaną przez Dudka i Kuziak (2017). Wyniki dla obu wskaźników przedstawiono dla każdego z leśnictw miejskich, jak również dla całego obiektu badań.

Wyniki. Na ternie obiektu badań dominują drzewostany o średniej przydatności do pełnienia funkcji rekreacyjnej. Zajmują powierzchnię 1 788,12 ha co stanowi 84% ogółu. Drzewostany o wysokiej przydatności mają udział 13% zajmując powierzchnię 277,80 ha. Najmniejszy udział (3%) mają wydzielenia o cechach mało przydatnych (62,76 ha). Pojemność rekreacyjna lasów miejskich w Poznaniu wynosi 4 472 osobogodzin na dobę, a średnia pojemność rekreacyjna wynosi 2,1 osobogodziny na hektar w ciągu doby.

Wnioski. Przekroczenie średniej pojemności rekreacyjnej może spowodować szkody w środowisku leśnym. Planowanie zagospodarowania rekreacyjnego oraz zrównoważone urządzanie lasu może zapobiegać potencjalnym szkodom.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/2_1_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.2

For citation:

MLA Wajchman-Świtalska, Sandra. "POJEMNOŚĆ REKREACYJNA LASÓW MIEJSKICH W POZNANIU [RECREATIONAL CAPACITY OF THE MUNICIPAL FORESTS IN POZNAŃ]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.1 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.2
APA (2020). POJEMNOŚĆ REKREACYJNA LASÓW MIEJSKICH W POZNANIU [RECREATIONAL CAPACITY OF THE MUNICIPAL FORESTS IN POZNAŃ]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.2
ISO 690 WAJCHMAN-ŚWITALSKA, Sandra. POJEMNOŚĆ REKREACYJNA LASÓW MIEJSKICH W POZNANIU [RECREATIONAL CAPACITY OF THE MUNICIPAL FORESTS IN POZNAŃ]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.2
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue1/abstract-2.html