Acta Scientiarum Polonorum
Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria

ISSN:1644-0722, e-ISSN:2450-7997

Acta Scientiarum Polonorum Logo
English     Język polski
Artykuły
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)
Issue 19 (1) 2020 strony: 5–14

Martyna Jackiewicz1, Agnieszka Mandziuk2

1Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2
Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Instytut Nauk Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wypoczynek na terenach leśnych – preferencje turystów oraz koszty wizyt na przykładzie Nadleśnictwa Celestynów

słowa kluczowe: preferencje społeczne, rekreacja, tereny leśne, koszty turystyki, produkt turystyczny, Nadleśnictwo Celestynów
streszczenie:

Celem badań było określenie preferencji turystów w zakresie wypoczynku na terenie Nadleśnictwa Celestynów oraz określenie wielkości poniesionych przez nich kosztów z tego tytułu. Badania ankietowe przeprowadzone zostały w listopadzie 2017 r. na grupie 64 dorosłych respondentów przebywających na terenie Nadleśnictwa, w Centrum Edukacji Leśnej oraz na ścieżkach edukacyjnych. Ankietowanych zapytano o ich preferencje związane z odpoczynkiem w zakresie: motywów przyjazdu, częstości odwiedzin, długości pobytu, oraz kosztów związanych z wizytą na tym terenie. Analizy kosztów pobytu dokonano uwzględniając koszty podróży, wyżywienia, noclegu i wydatki pozostałe z podziałem na wizyty 1-dniowe, 2-dniowe i 3-dniowe. Głównym motywem przyjazdu ankietowanych była realizacja zainteresowań (31%) i wypoczynek (27%). Najwięcej pytanych (69%), preferowało odpoczynek 1-dniowy. Biorąc pod uwagę ogólne koszty wizyty, największą grupę stanowili turyści, którzy wydali kwotę mniejszą niż 50 zł (40%). Na wyżywienie najczęściej (35%) respondenci deklarowali, że ponieśli koszty od 20 zł do 30 zł, na nocleg od 41 zł do 80 zł (20%), na podróż – kwotę mniejszą niż 50 zł (39%), a 49% turystów wskazało, że poniosło dodatkowe wydatki, najczęściej dotyczyły one zakupu pamiątek (36%). Przeprowadzone badania potwierdzają fakt, że lasy są popularnym miejscem wypoczynku ludności, a występujące na terenie Nadleśnictwa Celestynów atrakcje turystyczne stanowią podstawę rozwoju turystyki i mogłyby być podstawą nowych produktów sylwaturystycznych tego regionu.

pub/.pdf Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.forestry.actapol.net/pub/1_1_2020.pdf

https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.1

For citation:

MLA Jackiewicz, Martyna, and Agnieszka Mandziuk. "Wypoczynek na terenach leśnych – preferencje turystów oraz koszty wizyt na przykładzie Nadleśnictwa Celestynów [Leisure in forest areas – tourists' preferences and costs of visits on the example of the Celestynów Forest District]." Acta Sci.Pol. Silv. 19.1 (2020): . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.1
APA (2020). Wypoczynek na terenach leśnych – preferencje turystów oraz koszty wizyt na przykładzie Nadleśnictwa Celestynów [Leisure in forest areas – tourists' preferences and costs of visits on the example of the Celestynów Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv. 19 (1), https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.1
ISO 690 JACKIEWICZ, Martyna, MANDZIUK, Agnieszka. Wypoczynek na terenach leśnych – preferencje turystów oraz koszty wizyt na przykładzie Nadleśnictwa Celestynów [Leisure in forest areas – tourists' preferences and costs of visits on the example of the Celestynów Forest District]. Acta Sci.Pol. Silv., 2020, 19.1: . https://doi.org/10.17306/J.AFW.2020.1.1
Abstract in english:
https://www.forestry.actapol.net/volume19/issue1/abstract-1.html